126 (3). Bij de terzake door den Compagnies-Commandant op te maken afrekening worden gevoegd sterkte-staten, aantoonende dag voor dag over het tijdvak in 1 hiervoren bedoeld, het aantal der administratief tot de compagnie behoorende militairen, die aan spraak hadden op voeding volgens 6 van Hoofstuk II, dan wel op de vergoeding, bedoeld in 1 van dit Hoofdstuk; bij die sterkte staten worden overgelegd de verstrekkingsbewijzen, bedoeld in punt 3 van 5 van dit Hoofdstuk. (4). Vorenbedoelde sterkte-staten worden door den kwartier meester van het korps vergeleken met de betrekkelijke tiendaagsche aantooningen, nagezien en voor „juist bevonden" geteekend. 5. Militairen, aan wie de vergoeding voor levens middelen wordt uitbetaald. (1). De militairen ingedeeld bij den Staf van den Leider en bij den Blauwen Partijstaf, de militairen toegevoegd aan de scheids rechters, de oppassers van rijkspaarden in gebruik gegeven aan of ficieren niet ingedeeld bij een Brigade, de militairen van de veld post en de telegraafafdeeling van het Hoofdkwartier, de militairen van de maréchaussée, de ordonnansen-wielrijders, de automobiel bestuurders, de ziekenverplegers bij de wagons, ingericht tot lig gend vervoer en bij de ziekenauto's, alsmede het personeel, be stemd voor de Brigade-ziekenverblijven en dat ter beschikking van den evacuatie-arts, voorzien van en met den dag van vertrek uit- tot en met den dag van terugkomst in hun garnizoen of stand plaats, zelf in hunne voeding en ontvangen de daarvoor vastge stelde vergoeding (zie 1 hiervoren). (2). Voor zooveel aangaat de militairen, ingedeeld bij de Bri gades, zal de betrokken Brigade-Commandant bepalen, of hun al dan niet vorenbedoelde vergoeding voor levensmiddelen zal wor den uitbetaald, zullende-daartoe alleen in geval van noodzakelijk heid worden overgegaan. (3). Aan de onder (1) en (2) dezer paragraaf bedoelde mili tairen wordt vóór hun vertrek uit het garnizoen door den Com mandant der Compagnie, waartoe zij administratief behooren, uit gereikt een door dien Commandant onderteekend bewijs, opge maakt en ingevuld naar het hierbij als bijlage B gevoegde model.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 136