127 (4). Vóór hun vertrek uit het garnizoen ontvangen die militai ren van hun Compagnies-Commandant bij wijze van voorschot de vergoeding voor levensmiddelen tot en met den 23ste September, op dezen dag geschiedt die betaling door of van wege den Brigade- Intendant en ontvangen zij de vergoeding voor de overige dagen. Van een en ander wordt op het onder (3) dezer paragraaf be doelde bewijs (in inkt) aanteekening gehouden. (5). Het meergenoemd bewijs wordt na terugkomst van den man in het garnizoen aan den Compagnies-Commandant afgege ven. Blijkt daaruit, dat te min genoten is, dan wordt het aankomen de alsnog bij de compagnie uitgekeerd. (6)De hiervoren bedoelde, op vergoeding voor levensmiddelen gestelde militairen kunnen, indien zij daartoe tijdig het verzoek doen, rijst, brood, vleesch en gedroogde visch tegen dadelijke be taling van de prijzen, welke aan de troepen in rekening worden ge bracht, op het uur van fourageeren van de Intendance ontvangen. (7). Aangezien zonder overlegging van het onder (3) dezer paragraaf bedoelde bewijs geen verstrekking van geld mag plaats hebben, behoort tegen het zoekraken met de meeste zorg te wor den gewaakt. (8). Door den Brigade-Intendant (of den hem toegevoegd lui tenant der Militaire Administratie) wordt van de betaalde bedra gen voor vergoeding voor levensmiddelen aanteekening gehouden, met vermelding van naam, rang, landaard en stamboeknummer der militairen, zoomede van de korpsen en onderdeelen, waartoe zij administratief behooren. IV. BETALINGEN. Alle betalingen ten behoeve van de troepen worden uitslui tend gedaan door of van wege den Brigade-Intendant, die voor eene regeling terzake, de noodige voorstellen doet aan den Bri gade (Detachements) Commandant. V. VERPLEGING OFFICIEREN BUITEN- BRIGADE VERBAND. Ten opzichte van de verpleging behooren: Het Hoofdkwartier onder den door den Intendant bij de Leiding nader aan te geven Brigade-Intendant.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 137