130 1 gasoline tafellamp met de noodige kousjes en gasoline, 1 stormking lantaarn met de noodige kousjes en gasoline. Bij den Brigade Staf bovendien: 1 stormking lantaarn met raamwerk, voorzien van roode en witte glazen ruitjes, met de noodige kousjes en gasoline (voor het doel aangegeven in punt 9 V. V.). (3). De Commandant van het Hoofdkwartier draagt zorg, dat het benoodigde meubilair en de vereischte verlichtingsmiddelen al daar beschikbaar zijn. 2. Kwartiermakers, kookgereedschappen. (1). Ten behoeve van de troepen kunnen desgewenseht op de uitladingsplaatsen tevens bivaksplaatsen de avondmaaltijden door de zorgen van vooraf derwaarts te zenden kwartiersmakers wor den bereid. (2). Deze ontvangen de daartoe strikt benoodigde kookgereed schappen (korpsgewijze) uit de dichtsbij gelegen garnizoensklee- dingmagazijnen in bruikleen. (3). De ontvangers zijn verantwoordelijk voor de weder in levering. (4). Bij terugkeer der troepen zullen, waar noodig, tot het zelfde doel kookgereedschappen (keukenwagens) kunnen worden ontvangen uit de naastbij gelegen garnizoenskleedingmagazijnen oorlogsnragazij nen (5). De kwartiermakers ontvangen de benoodigde levensmid delen, enz. van den Brigade Intendant. 3. Geldkisten en geldtrommels. De plaatsing en bewaking van de mede te voeren geldkisten en geldtrommels zal worden geregeld door de Brigade Detachements) Commandanten. 4. Verstrekking van verplegingsbehoeften. (1 De verstrekking der verplegingsbehoeften aan de korpsen wordt geregeld door den Brigade (Detachements) Commandant.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 140