Bjii.aoe V. Cheribon 19-9-'17 6 N. lste BRIGADE. No. 1. Bevel voor het verkenningsdetachement. 1. In den avond van 19-9-'17 was eene bij Bandjar samenge trokken blauwe troepenmacht Z. van Toenggilis in aan raking met de achterhoede van onze, richting Mauritsbaai terugtrekkende, troepen. Zie overigens marschbevel dd. 19-9-'17 No. I. 2. Het verkenningscietachement, afmarsch 20-9-M7, 6.30 V. zal a. vaststellen opstelling, sterkte en beweging van de bij Man- diranfjan en Tjilimoes gemelde blauwe troepen. b. eventueele troepenbewegingen langs den weg Tjilimoes - Panongan - Lemahabang - Bandengan - Cheribon melden. c. verkennen op begaanbaarheid voor veldartillerie van den weg Beber 2 - Tji Kantjas - Kemarang 1 - naar paal 12 en naar driesprong in N. rand Tjilimoes, alsmede van Kemarang 1, O. waarts naar grooten weg bij -6- 210 en van 500 M. Z.-waarts daarvan grooten gelegen brug over de Tji Manis, c.q. waarbare plaats. d. als sub c. van den weg Timbang 1 - Radjadanoe - Sin- dangbarang in W. richting naar paal 18 en -ó- 520 op den weg Tjilimoes - Koeningan. e. opstelling, sterkte en handelingen van eventueel te Koenin gan aanwezigen vijand; hiervan nog den 20sten "bericht zen den naar de L. colonne, c.q. ook nihil. f. van uit of nabij Koeningan verkennen richting Pandjaloe, Kawali en Rantjah en vaststellen sterkte en handelingen van eventueel in de richting van Koeningan oprukkende blauwe troepen. De Brigade-Commandant, (w. g.) F. J. KROESEN. Schriftelijk aan: Cmdt. Verkenningsdetachement.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 148