140 September wordt ingezet, heeft zulks niet alleen beteekenis met het oog op de vereeniging der beide Brigades in het algemeen, maar zullen in 't bijzonder de handelingen der eenigszins achter aankomende lie Brigade daarnaar dienen te worden geregeld. Hoewel, n. 1. in verband met nader te noemen maatregelen, de mogelijkheid bestaat, dat de opmarsch der lie Brigade aan Rood onbekend blijft, kan zulks alleen aangenomen worden op grond van een veronderstelde onjuiste verwerking bij Rood, van de bij de opheldering te verkrijgen gegevens, iets waarop niet vast mag worden gerekend; ik neem dus de mogelijkheid aan, dat bedoelde opmarsch zal worden onderkend. In dit verband dient rekening te worden gehouden met de mo gelijkheid, dat de Roode tegenstander, in de richting van Tjikidjing met onze 111e Brigade willende afrekenen, maatregelen neemt om met een betrekkelijk zwak detachement een doordringen der lie Brigade te beletten of belangrijk te vertragen (J). Het is daarom van het hoogste belang gebruik te maken van eiken voorsprong, welke met troepen der 11e Brigade bereikbaar is ten einde zooveel mogelijk den ongehinderden opmarsch dier brigade te verzekeren. Uiteraard moet daarbij in het oog gehouden worden, dat even tueel vooruit te schuiven afdeelingen niet mogen worden blootge steld aan eene partieele vernietiging. Het bataljon en de bergbatterij, welke reeds den 20sten Sep tember ten 12 uur middag te Bandjar voor den afmarsch gereed staan, zullen dus dadelijk moeten worden vooruitgeschoven met opdracht de maatregelen te nemen, welke een onverwijld door- rukken der He Brigade moeten waarborgen, alsmede die, welke kunnen strekken om den opmarsch der Brigade te versluieren. In den vroegen morgen van den 22sten September moet in elk geval het strategisch belangrijke knooppunt van wegen (hoogte punt 263) Noord van Tjinihoe zijn bereikt en naar gelang van inkomende berichten (ook van het detachement Lutz) zoo eenigs zins mogelijk den Pr. Salam zijn bezet. Gehikt het de lie Brigade vasten voet op dezen heuvelrug te (L) Het terre'n N. van Rantjah leent zich tot het van afscheiding tot afscheiding ophouden der lie Brigade.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 150