144 menwerking der He en 111e Brigade bijzondere maatregelen voor de snelle en zekere verbinding onontbeerlijk worden geacht. De verbinding met den Commandant van het Veldleger is ver ondersteld van af het station Tjianris telegrafisch te kunnen ge schieden (c. q. ook draadloos). De verbinding Tjianris - Kawali zal op den 2Üsten plaats heb ben door middel van een rapportrijder. De verbinding Tjianris - Bandjar heeft telegrafisch plaats. De Ille Brigade zal voorts tijdens haren opmarsch op den 21 sten overgaan z. s. nr. tot het leggen van eene telegrafische verbinding tusschen Panawangan en Rantjah, de lie Brigade (te beginnen op 21 September 's morgens vroeg) van af Bandjar via Rantjah naar het vooruitgeschoven detachement. De Commandant der 111e Brigade zorgt voor de dekking van het eindpunt zijner lijn te Rantjah, totdat deze taak door de 11e Brigade wordt overgenomen, en verder voor de telefonische verbinding Panawangan - Tjikidjing op den 21 sten September. Voor detacheering van de noodige berichtrijders (c. q. ordonnan sen) op de te bereiken uiterste eindstations moet c. q. zorg worden gedragen. Uiteraard zal het wellicht noodig blijken, dat van vorenstaande voornemens moet worden afgeweken, in verband met nadere in- inlichtingen van het Hoofdkwartier of van de vooruitgeschoven troepen. De Commandant der Blauwe Partij, (w. g.) MAC GILLAVRY.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 154