Bijlage XIV. Tjiamis, 19 September 1917 9.30 N. 3de Brigade BLAUWE DIVISIE. No. 1. Marschbevel voor 20/9-1917. 's Vijands Hoofdmacht is nog te Cheribon. Met het vijandelijke detachement, dat in de Maurits- baai landde, wordt verder afge rekend door het detachement Tjilatjap. Eigen troepen staan bij Tomo - Wado - in de Tjipasang- en in de Soemedangstelling en bij Le- mahpoetih (zie overzichtskaart). Van de Blauwe Divisie zijn de Legercavalerie, strijders Wielrij ders en 1 Divisie Marechaussee in Madja, van waar deze afdee- lingen (behalve 1 Esk. Cav.) 21/9 bij het detachement Lutz aansluiten, terwijl alsdan 2 comp. Barisan Telaga zullen bezetten. Het Detachement Lutz (21ste Ba taljon te Tjilimoes, de Divisie Marechaussee te Handirantjang) heeft opdracht 's vijands op- marsch van Cheribon naar het Zuiden zoolang mogelijk op te houden, zoo noodig terug te gaan op den P. Salam, dien vast te houden en den vijand bij een op- marsch van Koeningan naar Tjikidjing te observeeren en te har- celeeren. Marechaussee-patrouilles sluiten de bergpaden tusschen Tjiporang en Koeningan tegen vijand. Cavalerie af. Van de Brigade marcheert op 20/9 (12 's middags) 1 bataljon 1 batterij bergart. (Majoor Visscher) van Bandjar naar Tjibeurih af. Dit det. over nacht 20/21 1917 te Tjibeurih en moet bij aanbreken van den 22sten e.k. hp. 262 N. van Tjiniroe (A. B. 2 bl. II A) en c.q. op dien ochtend den P. Salam (A. 1 bl. Ill A.) hebben bezet. Troepenindeeling. 1. 1. Verkenningspatrouille (Cmdt. Ie Luit C. /2 R- H. 4 (2 ordonnan sen bij Ritmeester Dinger). 2. Voorhoede. Cmdt. Majoor van Aken. I. VI M. 3 C. i/2 R. H. 4 G. 1 sectie 1000 M. 3. Hoofdmacht tevens march- orde. Cmdt. Luit. Kol. L. S. Fischer. I. VIII A. (3e Berg -f y2 16e Comp.). I. XIII (min 1 sectie dek king bagagetrein). G. D., Gedeelte Verband- sectie. 4. Autotractie Batterij.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 164