5. 1 Peloton cavalerie marcheert in den morgen van 21 Sept. 1917 van Tjibeurih af over Soebang en Tjiniroe ter verken ning in de richting van Cheribon. 6. Verbinding moet worden gezocht met het Det. Lutz. en wordt de verkenning voortgezet in verband met de door den Cmdt. van dat Det. getroffen verkenningsmaatregelen. 7. Verpleging. De Commandant voorziet zelf in de verpleging. 8. Berichten naar Cmdt. Det. Lutz. en door tusschenkomst Cmdt. Det. Visscher naar mij. Brigade Staf kwartier: 20 September Bandjar, 21 September Rantjah, 22 September Tjiniroe. De Commandant der 2de Brigade, (w. g.) GEERTSEMA BECKERINGH. Schriftelijk aan: Cmdt. Peloton Verkennings-Cav. Afschrift aan: Cmdt. Blauwe Partij (4 ex). Bepaling in verband met den vre destoestand: Het peloton marcheert 21/9 te 8.30 v. Rantjah af.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 169