6 2de en 3de brigade zoo spoedig mogelijk in de richting van Che- ribon op te rukken, de nabij en noordelijk van Koeningan aanwezige blauwe troepen onder zijn bevelen te nemen en 's vijands basis te Cheribon aan te vallen. Den 21 sten September zullen van Madja over Telaga atmarchee- ren: 1 escadron cavalerie, het detachement strijders-wielrijders en de divisie maréchaussee van O. Java met opdracht zich ter be schikking van den commandant van het 21ste bataljon infanterie te stellen. 2 Compagnieën infanterie* rukken den 21 sten September van Lemahpoetih naar Telaga ter mogelijke opname van het bij Madja achtergebleven escadron* legercavalerie. De voorposten van den vijand bij Cheribon stonden in den na middag van den 19den September naar de zijde van Koeningan in de lijn K. Djaga K. Loenjoe Z. rand Argasoenja Z. W. rand Tjireres en Sidjopak paal 5 in kampong Kaponggan Kalian Kidoel. Bepalingen in verband met den vredestoestand. 1. De 2de brigade, met uitzondering van het 21ste bataljon in fanterie en de brigadecavalerie, wordt den 20sren September te Bandjar geformeerd. Alle onderdeelen worden per spoor daarheen vervoerd 1 bataljon en 1 batterij bergarti 11erie zul len ongeveer 12 uur 's middags voorzien zijn van de bijbehoo- rende treinen, om desgewenscht dadelijk op marsch te kunnen gaan. De brigadecavalerie (lijfwacht cavalerie) wordt ondersteld met de hoofdmacht der brigade den 19den in den namiddag te Pada- herang te zijn aangekomen. Den 21 sten September is zij te Rantjah, waarheen zij zich na afloop van de cavalerie-manoeuvres begeeft, als volgt beschikbaar: a. cavalerie, welke ter verkenning is vooruitgezonden: om 8.30 v. (in de onderstelling, dat zij te Tjibeurik heeft overnacht), b. beveiligende cavalerie-afdeelingenbij aankomst te Rantjah van de troepen, waarbij zij zijn ingedeeld. Het 21ste bataljon infanterie marcheert na afloop van de cava lerie-manoeuvres den 19den September van Cheribon naar Tjili- moes en begint de manoeuvres buiten het brigadeverband.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 16