164 6. De voorhoede van de linker colonne beveiligt van af laatstge noemde lijn tot en inet den opgegeven marschweg, verbinding zoe ken met rechter colonne bij Garatengah, Tjikasoh, Tjiladja, Ke- doengaroem en Tjiporang. Bij aanraking met vijand dezen krachtig aanvallen en naar het Z. terug drijven. De voorposten staken den patrouillegang, zoodra de voorhoe- decavalerie, en rukken voor zooveel noodig in, zoodra de hoofd troepen van de voorhoeden de lijn van de veldwachten doorschrij den. 7. Inf. XVI bezet Tjilimoes ter beveiliging van de operatielrjn en de operatiebasis tegen ondernemingen van vijandelijke afdeelin- gen in den rug van de le Brigade door het afsluiten van de in de richting Tjilimoes voerende wegen en door patrouilleering tot op 5 K.M. van paal 14 (in Tjilimoes). 8. De bagagetreinen linker colonne volgen achter die der rechter colonne. De bagagetreinen worden geformeerd, nadat de troepen hunne kwartieren hebben verlaten. De filterwagens (theekarren) volgen bij de gevechtstreinen, de filterwagens van de linker colonne aan de staart van de hoofdmacht der rechtercolonne. De Algemeene Trein dekking oprukken naar Tjilimoes. 9. Ik marcheer bij den hoofdtroep van de voorhoede der rech tercolonne. De Brigade-Commandant, o. I. De Chef Staf, (w. g.) SGHUURSMA. Gedicteerd aan: Inf. XI, XII, XVI, XX, M. 1, C. R. H. 3, A. 1. Veld, G,. Telegraf.-Afd., Chefarts, Chef V. S., Ct. B. T., Alg. Trein Brig. Int.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 176