8 Behoudens eventueele schorsingen en een rustdag op 23 Sep tember blijft de oorlogstoestand gehandhaafd tot het oogenblik, waarop eindigen van de manoeuvres wordt gelast. IV. Bijzondere regelingen. Vanwege de manoeuvre-leiding werden uitgegeven: de „Order voor de Groote Manoeuvres'' (Bijlage 1), de „Verplegingsnota" (Bijlage 11), benevens gegevens omtrent de logiesruimte in ver schillende plaatsen van het manoeuvreterrein, opgenomen in „In- kwartieringstabellen". B. VERLOOP VAN DE MANOEUVRES. 19 September. I. Rood. Naar aanleiding van de opdracht om ter betere beveiliging van de operatiebasis en de operatielijn van de hoofdmacht in Z. rich ting op te rukken, de harceleerende blauwe troepen te verjagen en daarna tijdelijk Koeningan te bezetten, werden voor de le Bri gade, waaraan toegevoegd het 2e en L. H. 3e esk. Cav., gelegerd als op bijlage III aangegeven, het marschbevel dd. 19 September 1917 No. I (Bijlage IV) en het bevel voor het verkenningsdetache ment dd. 19 September 1917 No. 1 (Bijlage V) uitgegeven. Met het oprukken op 20 September 1917 van de le Brigade in drie colonnes werd beoogd den bij Mandirantjan en Tjilimoes ge- meiden vijand te verjagen, voor zooveel mogelijk in Z. richting. Voor het geval dit laatste niet voldoende mocht gelukken, werd overwogen bij voortzetting van den ntarsch naar Koeningan in Tjilimoes een afdeeling achter te laten. II. Blauw. De overwegingen en voornemens van den Commandant der blauwe troepen zijn opgenomen in Bijlage VI. Naar aanleiding van deze voornemens gaf de Divisie-comman dant een „Algemeen bevel voor den opmarsch" (Bijlage VII) met bijbehoorend marschtableau (Bijlage VIII) uit en deed den com-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 18