Bijlage XXXVII. Legok, 23-9-' 17, 6 N. EXPEDITIONNAIRE TROEPENMACHT. Hoofdkwartier Sectie 1. Bureau. No: Instructie voor C. 4e Brigade en C. Det. Djatibarang. 1. Toestand bij Det. Mauritsbaai onveranderd; dij Det. zal morgen van Parigi oprukken in richting Tjikatomas en Tasik- inalaja; te Parigi wordt nieuwe operatiebasis ingericht. Van onze hoofdmacht zijn twee Brigades opgerukt naar Legok en Tjonggeang na een weinig ernstig gevecht O. van Paseh; 1 Brigade bezette na geringen tegenstand Tjadas- ngampar en Soedapati. Het Regt. Cav. bij Madja handhaafde zich van die plaats; was echter voordurend in voeling met vijandelijke Cav. en Inf. Onze le Brigade is voor overmachtigen vijand teruggetrok ken tot in de omgeving Z. van Cheribon. Het Det. Djatibarang heeft zwakke vijandelijke afdeeiingen van de W.-zijde van de Tjimanoek verdreven. 2. Onze 4de Brigade zal morgen, onder achterlating van 1 Bat. Inf. als bezetting van Tomo, in richting Cheribon te- rugmarcheeren ter beveiliging van de basis en tot opname van de terugtrekkende le Brigade; wordt daartoe van af het oogenblik van afmarsch onder de bevelen gesteld van den C. le Brigade. Met hetzelfde doel zal het Det. Djatibarang, na vernieling van de bruggen bij Djatibarang, terugmarcheeren richting Che ribon en zich zoodra mogelijk onder de bevelen stellen van den C. le Brigade. De A. B. Draadloos aan: C. 4e Brig., die voor doorzending aan C. Det. Djatibarang zorg draagt. Afschrift draadloos aan: C. le Brig. (1) Ais reserve te Kadipaten achtergebleven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 200