Bijlage XL. BLAUWE DIVISIE. Koeningan, 23-9-'17. 11.15 n. Bevel voor den opmarsch op 24-9. 1. Vijand had in namiddag 23-9 den uitlooper W. van Goenoeng keling bezet met 1 Bat. Inf.; volgens ingekomen berichten waren toen Z. randen van Kroetjoek 1 en Tjikasoh bezet. Het te Tjiniroe achtergebleven deel der 2e Brig, rukt te 7 v. over Longkewang op naar Kadoegede en volgt zoo spoe dig mogelijk langs grooten weg de beweging der Divisie. 2. Ingevolge bekomen bevelen wordt morgen onmiddellijk en met kracht doorgenikt in de richting Cheribon. 3. De aanwezige Cav. van beide Brigades, min. 1 peloton, ver kent over Sindangbarang - Singkoep den opmarschweg in de richting Tjilimoes. 4. De beide Brigades worden in Divisieverband vereenigd. 5. De opmarsch geschiedt in twee colonnes. Rechtercolonne (Comdt. Kol. Schutstal van Woudenberg): Inf. VI, VIII, XIII, M. 3., 1 Batt. 7 L/28, G. 1 sectie, verbandsectie, ten 7 v. voor afmarsch gereed op grooten weg met Inf. spits bij 3-sprong Z. van pi. 19. Linkercolonne (Comdt. Maj. Visscher)Inf. II, twee ciivi— siën Mar., 1 pel. Lijfw. Cav., 2e en 3e Berg-batt., ten 7 v. voor afmarsch gereed met Inf. spits in N. rand Tjipari. Inf. XXI en auto-batt. te mijner beschikking te 7 v. met hoofd bij pi. 22. 6. Uur van afmarsch 7 v. 7. De Bagage- en Alg. Treinen blijven en verzamelen zich voor- loopig in Koeningan met hunne dekkingen. 8. Ik bevind mij voorloopig bij de rechtercolonne. De Divisie-Commandant (w. g.) MAC GILLAVRY. Afschrift aan: Comdt. 3e Brig., Maj. Visscher, Maj. Lutz, Comdt. 2e Brig., Ritm. Dinger, Comdt. Verk. Cav. 2e Br., beide Comdtn. Mar., Chefarts, Chef-Int.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 203