Troependeel 3e BRIGADE. PI. v. verz. Koeningan. Datum 24-9-'17. 6. v. Marschbevel voor 24-9-1917. Bijlage XLI. Troepenindeeling: 1 1. Voorhoede. Ct. Overste Fischer. Inf. VIII. M. 3. G. 1 Sectie. A. 16e Comp. 1500 M. 2. Hoofdmacht. Comdt. Brig. Ct. Inf. XIII. Inf. VI 1 Sectie). Verbandsectie. 3. Bagagetrein onder dek king van 1 Sectie Inf. Vi. Vijand had namiddag 23-9 den uitlooper W. van Goe- noengkeling bezet met een Ba taljon Inf. Volgens ingekomen berichte waren toen Z. randen van Kroe- tjoek 1 en Tjikasoh bezet. Het te Tjiniroe achtergebleven deel der 2c Brigade rukt ten 7 v. via Longkewang op naar Ka- doegede en volgt zoo spoedig mogelijk langs grooten weg. De Cav. van beide Brigades (min. 1 Peloton) verkent over Sin- dangbarang - Singkoep op- in richting Tjili- marschweg moes. De 2e en 3e Brigade worden in Divisieverband vereenigd. De opmarsch geschiedt in twee colonnes. De Linkercolonne (Ct. Majoor Visscher): Inf. II, Marech. 2 divisies, een peloton Lijfwacht Cav., 2e en 3e Bergbij., staat 7 v. voor Tjipari, Inf. XXI -j- Auto-Bij. 7 v. met hoofd bij paal 22. 2. De 3e Brigade (min. de berg. Art., de Auto-Bij., de Cav. en de Telegraafafdeeling) vormt de Rechtercolonne en zal (even als de Linkercolonne) onmiddellijk en met kracht oprukken in richting Cheribon. 3. Uur van afmarsch 7 v. 4. De Voorposten blijven staan tot 7 v. Daarna verzamelen de V. P. Dn. en sluit Inf. VI aan de staart der Colonne aan op plaats en wijze, als door Majoor van Aken te bepalen. 5. Bagagetreinen (van beide Brigades) verzamelen zich te Koeningan en wachten aldaar nadere bevelen af. De dekking Ba gagetrein blijft voorloopig op den marschweg bij pl. 19 en voegt zich bij den Bagagetrein als deze aankomt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 204