Bijlage XLI1. Beber, 24-9-'17. 4-9-17. lste BRIGADE. No. I. Legeringsbevel voor 24-9-17. 1. De vijand is opgerukt langs evenwijdige wegen richting Tji- limoes en heeft deze plaats bezet. De le Brigade heeft de stelling in Z. rand Djalaksana ontruimd. De ter versterking gezonden 4de Brigade bereikte heden vermoe delijk Palinranan en Detachement Djatibarang Ardjawinangoen. C. L. H. 3 legert te Halimpoe; C. 2 legert voorwaarts van L. vleugel, juiste plaats onbekend. 2. De le Brigade zal te Beber den marsch staken en als volgt legeren: In Doeradjaja O. Inf. XX en sectie G. In Doeradjaja W. Inf. XVI. Kantonnementscommandant Doeradjaja: Majoor Smits van Inf. XVI. In Beber 1, in N. hoek en Z. hoek Inf. XII. Daartusschen A. I. vd., C. R. H. 3 en M. 1. Brigadestaf: huis van assistent wedana en omgeving. V. S. en Brigadeziekenverblijf op aloon-aloon. Kantonnementscommandant Beber 1Majoor Pabst van A. I. vd. 3. Voorposten: Inf. XI. Voorposten uitzenden in de lijn, Tjipinang 1 Malimpoe Sindoeredja Tjikantjas 1. De naar de iegeringsplaatsen voeren de wegen afsluiten en het tusschenterrein afpatrouilleeren. De voor postenreserve legert in Beber 2. 4. Verpleging uit B. T. Hoofdverstrekkingsplaats op aloon- aloon. A. Vpl. T. heden avond naar Hd. Verstr. plaats voor aanvul ling B. Tn.; daarna terug naar Cheribon. A. M. T.* naar aloon-aloon, alwaar aanvulling munitie*; daarna terug naar Cheribon. 5. De kantonnementscommandanten doen de uitgangen bezet ten door veldwachten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 206