nieën zich in het terrein N. O. van Tjilimoes ophielden. Op dit bericht werd 1 compagnie en de sectie Mitrs. ter versterking naar Samporak gezonden met opdracht den vijand te verdrijven en ver binding te zoeken met den Brigadecommandant. De vijand, die van Paksilaoer naar Tjratjas oprukte werd terug geslagen en in Z. richting naar Indapatra verdreven. De ter ver sterking gezonden troepen namen ongeveer 500 M. Oost van den O. rand van Tjratjas stelling en droegen aan patrouilles op de voeling met den terugtrekkenden vijand te onderhouden. 2.15 n. werd wederom verbinding met den Brigadecommandant verkregen. b. Verrichtingen van de M. Colonne. Na om 7 v. met het hoofd van de hoofdmacht van uit den Z. W. rand van Sidjopak te zijn afgemarcheerd, werd 7.58 v. van de Voorhoedecav. bericht ontvangen, dat Sarwadadi door twee sec tiën vijand. Inf. bezet zou zijn. Aan Commandant hoofdmacht werd opgedragen f compagnie Inf. aan te wijzen om van af kam pong Sampiran te marcheeren in Z. richting over Kaligandoe naar Sarwadadi, den vijand aan te tasten en te verdrijven en naar ge lang van omstandigheden dezen te vervolgen en, over Sindang- kempeng marcheerende, zich in Pantjalang weder bij de colonne aan te sluiten. Deze compagnie stuitte in den N. rand Sarwadadi op 2 sectiën vijand. Inf., die na een kort vuurgevecht zich aan het gevecht onttrokken en in algemeen Z. richting uitweken. Om 8.5 v. meldde de Voorhoedecav., dat de Noordrand van Koebang door 1 sectie vijand. Inf. was bezet. Nadat de voorhoede zich tegen dezen kampongrand had ontwikkeld, trok de vijand terug. Van uit het heuvelterrein Z. van Wanatara werd seingemeen- schap verkregen met de rechter colonne, die in gevecht was met afdeelingen Mar. in het heuvelterrein ten N. van Tjapar. Door afdeelingen van de voorhoede der M. colonne werd een brigade blauwe Mar., die voor de R. colonne terugweek, onder vuur genomen. Om 10 v. stuitte een Cav. patrouille, die van uit Toeroes was uitgezonden om verbinding te zoeken met de compagnie, die over o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 22