13 Sarwadadi en Sindangkempeng marcheerde, bij het kerkhof, dat ten Z. van den weg Toeroes Sindangkempeng is gelegen, op vijand. Int. Twee sectiën van de voorhoede verdreven dezen vijand, zonder dat deze zich aan een gevecht bloot stelde. Om 11 v. werd te Pantjalang verbinding met de L. colonne verkregen door middel van een door den commandant dier co lonne uitgezonden Cav. patrouille. De compagnie, die over Sarwadadi had gemarcheerd, sloot liter bij de M. colonne aan, zonder na Sarwadadi tegenstand te hebben ontmoet. Om 11.55 v. werd Randabawa llir bereikt, waarvan middels bereden ordonnans werd kennis gegeven aan den Brigadecom mandant. Aan de M. colonne was opgedragen te Randabawa llir nadere bevelen af te wachten, teneinde zoonoodig over deze colonne te kunnen beschikken, hetzij voor steun van de R., hetzij voor steun van de L. colonne. Het mislukken van het verkrijgen van gezichtsverband en het niet tijdig terecht komen van het bevel van den Brigadecomman dant, te 1 n. ter hoogte van paal 11 aan den Commandant van de M. colonne verzonden en inhoudende om naar Tjilimoes te inar- cheeren, waren oorzaak, dat deze colonne noodeloos lang te Ran dabawa llir op nadere bevelen moest wachten. Na om 3.37 n, het bevel te hebben ontvangen naar Tjilimoes te marcheeren, werd 4.15 n., toen de voorhoede den driesprong N. O. van Kaliaren bereikte, het bevel van den Brigadecomman dant ontvangen om een vijand. Int. afdeeling, die zich van uit Samporak in Z. W. richting bewoog, aan te vallen. Een compagnie viel den vijand, sterkte 2 sectiën, in zijn R. flank aan en stelde hem buiten gevecht. c. Verrichtingen van de L. Colonne. Na om 7 v. met het hoofd van de hoofdmacht van paal 3 op den weg Cheribon Tjilimoes te zijn afgemarcheerd, werd om 7.10 v. aan den A. C. de opdracht verstrekt 1 sectie Vd. A. in be wakingsstelling te plaatsen in den Z. W. rand van Tjireres, ten-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 23