i 5 het vooruitgaan van de hoofdmacht aan Inf. 1 XX de opdracht verstrekt om over Sindangkasih te marcheeren naar het heuvel terrein N. O. van Tjilimoes. In den N. O. rand van Samporak werd tegen 1.10 n. wederom tegenstand ondervonden. De voorhoede, gesteund door 1 sectie Art., opgesteld vlak W. van paal 12, verdreef om 1.40 n. dezen vijand. Een batterij werd 2 n. in stelling gebracht op den weg loopende door den N. rand van Wanajasa ter bewaking van het heuvel terrein N. O. van Tjilimoes, totdat dit door de eigen Inf. was bezet, terwijl tegelijkertijd Inf. 3 XII uit de hoofdmacht van af paal 12 over Wanajasa in" de richting van dat heuvelterrein werd gezonden. Twee compagnie├źn vijand. Inf. trokken 2.15 n. terug van Pak- silaoer naar Tjiawigadjah in voeling met.de roode Voorhoedecav. Om 2.5 n. was inmiddels bericht ontvangen, dat de R. colonne Tjilimoes had bezet, zoodat weder de marschcolonne kon worden geformeerd. Om 2.40 n. werd te Tjilimoes het legeringsbevel uitgegeven (Bijlage XVII De voorposten werden slechts op korten afstand vooruitge schoven in verband met den toestand van den vijand en omdat daarvoor minder troepen noodig waren dan voor een opstelling in de lijn Bandorasa Wetan Sangkanoerip, welke lijn wel wat veraf was gelegen en een ongunstig beloop heeft. Voorts mocht als zeker worden aangenomen, dat de vijand tot den 21 sten 's morgens niet kon worden versterkt. Van den A. B. (leider) werd des avonds nog het bericht ont vangen, dat tegen den middag roode en blauwe troepen met el kaar in voeling waren in de lijn Maratiga Kalipoetjang. Om 7.30 n. trachtten Mar. afdeelingen, sterk 2 a 3 brigades, van uit het Noorden het kantonnement te naderen. Zij werden door 1 sectie veldwacht, geplaatst ter hoogte van den driesprong in N. rand Tjilimoes, verdreven. II. Blauw. Door Majoor Lutz werden op 20 September te 6 v. mondelinge bevelen gegeven voor een eventueelen terugtocht aan de com pagniescommandanten van Inf. XXI.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 25