20 -ó- 708 bij paal 29, waar om 8.40 v. stelling werd genomen, ten einde het overbrengen van berichten van de patrouilles Kawali en Pandjaloe naar den Brigadecommandant mogelijk te maken, de vijandelijke verkenningsorganen tegen te houden en bericht- overbrengers van den vijand op te vangen. Om 12.25 n. werd het gros evenwel uit deze stelling door eskadron Cav. en 1 compagnie W. Sr. teruggeslagen, waarna Z.- waarts werd uitgeweken op Tjitjeuri (zie Overzichtskaart), waar het detachement werd overvallen door 120 Mar. Na dien overval marcheerde het detachement in Z„ daarna in W., vervolgens in N. richting en bivakkeerde ten slotte in Bakom, N. van paal 29. Van de officierspatr. Kawali werd dien dag nog het bericht ontvangen, dat zij den vorigen dag om 2.30 n. bij paal 28 op weg Koeningan Tjikidjing was gestuit op een sterk vijandelijk pel. Cav. Van de patrouilles Rantjah en Pandjaloe werd niets vernomen. b. Verrichtingen van de le Brigade. Om 1 v. liep een vijand, afd. Mar. een korporaalspost omver, opgesteld in den W. rand van Tjilimoes op den weg, die van paal 14 naar het W. loopt, en drong het Art. park binnen. Deze afdeeling werd door 1 compagnie piket teruggedreven. De veld- wacht bij driesprong Timbang 1 werd om 3.45 v. aangevallen; zij was echter waakzaam. Ingevolge het te Tjilimoes op 20 September 1917, 6.30 n., uit gegeven marschbevel No. II (Bijlage XX), zou den 21sten in 2 colonnes naar Koeningan worden opgerukt onder achterlating van Inf. XVI te Tjilimoes; dit laatste ter beveiliging van de operatie- lijn en de operatiebasis tegen ondernemingen van vijandelijke af- deelingen in den rug van de le Brigade. Bovendien was aan dit bataljon de vertrouwelijke opdracht verstrekt ter hoogte van den N. rand van Tjilimoes een opnamestelling in te richten met het oog op een eventueelen terugtocht van de le Brigade van Koe ningan naar het Noorden. Toen evenwel den 21 sten September 5 v. van den A. B. (leider) de mededeeling werd ontvangen, dat de bezetting van de opera tiebasis gedurende de 2 eerstvolgende dagen zou worden ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 30