26 De divisie Mar. W. Java was dien dag als volgt opgetreden. rs Nachts om 12 uur met 4 brigades van Hindoeraga afgemar cheerd, werd over Tjibeureum en vervolgens door het terrein over Tjitangsi en Bodjong 3 naar Tjilimoes opgerukt en het vijandelijke Art. park aldaar om 1 v. door 2 brigades verrassend binnenge drongen. Aangenomen werd, dat in de huizen obors waren geworpen om brand te veroorzaken. Intusschen namen de 2 andere brigades het N. deel van Tjilimoes onder vuur. Nadat bepaald was, dat de brigades Mar. Tjilimoes moesten verlaten, werd gedurende den nacht in de nabijheid van den kam pong verbleven en in den ochtend waargenomen, hoe de vijande lijke colonne werd geformeerd. Na vernieling van de draadverbindingen met Cheribon en Man- dirantjan, werd Tjilimoes beslopen; dit bleek verlaten te zijn. Zuidwaarts marcheerende werd om 8.45 v. bij Giboek 1 de B. T. van uit den Z. rand van Tjilimoes verrassend onder vuur genomen. Teneinde geen wantoestanden te scheppen, werd daarna beslo ten niet aan de colonne te blijven hangen en weer gemarcheerd naar de O. helling van de G. Tjiremai, alwaar te Sadametjat Padjambon bivak werd betrokken. De 3 achtergebleven brigades te Hindoeraga marcheerden om 4 v. af met het doel om van de O. hellingen van den G. Tjiremai den vijand te harceleeren. Zij dreven bij Sadamantra twee pelo tons Cav. in Z. richting en namen daarop een compagnie Inf. onder vuur, die van Sangkanherang in O. richting marcheerde. Vervolgens betrokken zij ook bivak te Padjambon. Omtrent de verrichtingen van de 4 brigades te Windoedjaja ten O. van den grooten weg het volgende. Een patr. bracht 's nachts het bericht binnen, dat driesprong Timbangi door een veldwacht bezet was. Naar aanleiding van dat bericht werd om 1 uur 's nachts afgemarcheerd naar Tjitapan, vandaar in N. W. richting door het terrein en de veldwacht te 3.45 v. aangevallen; deze was waak zaam. Daarna begaf de afd. zich naar Djalaksana en beschermde, in opdracht van Majoor Lutz, den rechtervleugel van Inf. XXI te Tjiladja. Toen dit bataljon terugtrok, werd verder over Tjipedes, Antjaran tot Lengkong de beweging gevolgd. Vandaar in W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 36