30 Legercav. verschillende berichten binnen, die tezamen den toe stand bij den vijand en de eigen partij als volgt weergaven: 9.30 v. 1 bataljon Inf. met geweermitr. afd. marcheert van Sin- dangbarang naar Tjiiadja; 10.30 v. passeerde met het hoofd de brug tusschen pl. 18 en 19 een Treinafdeeling ter lengte van 1 y2 K. M., beveiligd door 1 compagnie Inf.; 12.30 n. werd de telefoon op den grooten weg tusschen pl. 18 en 19 vernield; 4.30 n. was Koeningan door vijand sterk bezet; 12.25 n. was de rug bij pl. 29 (Djagara) bezet door vijand. Cav. met geweermitr. afd.; de eigen Legercav. was tegen 12.45 n. bij voornoemden rug doorgebroken en rukte op naar Kadoegede. Nadat de afdeelingen hunne marschdoelen hadden bereikt, werd een legeringsbevel (Bijlage XXVIII) uitgegeven en bivaks betrok ken te Tjikidjing en Kertawirama. De telefonische verbinding tusschen Panawangan en Tjikidjing kwam dien avond niet tot stand, terwijl door den Leider werd be paald, dat de verbinding Panawangan Rantjah niet moest wor den gelegd, maar verondersteld. Van den Divisiecommandant werden ten slotte nog 's avonds berichten ontvangen, gezonden door den Leider (Bijlagen XXIX en XXX). d. Verrichtingen van de 2de Brigade. Het detachement Visscher (Bijlage XV) marcheerde te 7 v. van Tjibeurih naar Pinara (Zie Overzichtskaart) af. Te Rantjah werd het bij het detachement ingedeelde /2 peloton Cav. ontmoet. Aan den commandant werden de noodige inlichtingen verstrekt en op gedragen zoo spoedig mogelijk te vertrekken tot verkenning in de lichting Pr. Salam en het zoeken van verbinding met het deta chement Lutz en de 3e Brigade. Van dien commandant werd ver nomen, dat het rijpad van Tjiroekem in N. richting voor de Brigade groot onmoeilijkheden opleverde en dat het paardenpad over Pa- kembangan aanmerkelijk beter was. Dit bericht werd doorgezon den aan den commandant der 2de Brigade. Daarna doormarcheerende stuitte de spits te Soebang op een officierspatr., waarvan een man werd gevangen genomen. Het detachement Visscher kreeg 5 n. een zware regenbui, waar door het marcheeren langs den bergweg zeer vermoeiend werd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 40