33 werd aan den commandant van de A. R. opgedragen de nog res- teerende 2 compagnieën Inf. XVI met 1 sectie Mitrs. van -ó- 510 te verplaatsen naar paal 23 en de 2 compagnieën Inf. XVI op de heuvels N. van Pr. Salam te doen volgen, terwijl 9.40 v. aan com mandant Inf. XII werd gelast 2 compagnieën terug te zenden naar -6- 510, waarvan /2 compagnie eenigen tijd later werd aangetrok ken bij de A. R. bij paal 23. Mede kreeg de batterij bij den O. uitgang van Koeningan om 10.30 v. de opdracht 1 sectie naar paal 23 te doen opkomen. Ingevolge bevel No. 11 (Bijlage XXII) was -ó-j 543 met het aan breken van den dag door 2 compagnieën Inf. XX en de Geweer- mitr. atd. bezet. 1 Compagnie Inf. XX bezette den O. rand van Windoehadji, y2 compagnie dekte de Art. in den Z. O. rand van Koeningan, terwijl y2 compagnie als dekking van den B. T. op de aloon-aloon te Koeningan was aangewezen. Tegen het aanbreken van den dag was Inf. XI opgesteld als op schetskaart No. 1 aangegeven. De afdeeling geweermitrs. bevond zich in stelling in den Z. O. punt van Tjipondok, de toegevoegde sectie Mitrs. was in stelling in den Z. W. rand van dien kampong. Aan de toegevoegde batterij werd door den commandant van inf. XI de volgende opdracht gegeven: „2 Stukken in bewakingsstelling in Z. W. deel Tjipondok met opdracht zoo noodig vuur te brengen op groote afstanden op den grooten weg naar Tjipasoeng, op de wegen, die van daar in N. richting naar den R. vleugel van de stelling voeren en flankeerend (echarpeerend) vuur vóór langs de stelling. 1 Stuk in bewakingsstelling in Z. O. rand Tjipondok met op dracht vuur te brengen op strook v/m rijweg naar Kadoegede en N. uitlooper G. Majana en zoo mogelijk den aanval van Inf. XII op Pr. Salam te steunen." Om 6.20 v. opende de sectie Mitrs. het vuur op vijand. Inf., die in marschcolonne trachtte uit Noesaherang te deboucheeren, ter wijl om 7.20 v. de afd. geweermitrs. vijand. Cav. onder vuur nam, die uit den O. rand van Kadoegede langs den weg naar Nangka marcheerde. Ind. Milt. Tijdschrift 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 43