42 Te 9.30 v. werd aan den commandant der blauwe Divisie eert. bericht van het gebeurde gezonden met verzoek om bevelen (zie hierna onder 3e Brigade). Bij Kertawirama, pl. 28, aangekomen, werd een sterke eigen colonne waargenomen, welke het pad volgde naar Tjikadoe. Om niet werkeloos te blijven, werd besloten deze colonne op de flank te beveiligen en daarom naar Karangsari opgerukt. Aan den commandant van de 3e Brigade werd dit voornemen medegedeeld. In samenwerking met de Cav. werd vijandelijke Cav. uit Saga- riang verdreven en Poentjak bereikt. Aldaar vernemende, dat te 4 n. de manoeuvre zou geschorst worden, werd over Tjisantana naar Tjipager gemarcheerd, alwaar bivak betrokken werd. De te Tembong overnacht hebbende brigades waren om 6 v. in W. richting opgerukt en om 6.40 v. bij -ó- 543 gestooten op een stelling, bezet door een compagnie Inf. met geweermitrs. De afd. marcheerde daarop Z. om den Pr. Salam via Longkewang naar Nangka en meldde zich bij den commandant van Inf. XXI. In ver band met dat bataljon en de divisie Mar. O.-Java werd verder ge ageerd (zie hiervoor). Om 4 n. werd bivak betrokken te Tjipager. c. V er richtingen van het detachement Legercav. Den 22sten September werd uitvoering gegeven aan het voor nemen om met de Legercav. Z. van den Pr. Salam heen den groe ten weg Tjilimoes Koeningan tusschen paal 18 en 19 te be reiken. De W. Sr. zouden met de divisie Mar. O.-Java, die in middels om 6 v. Kadoegede bereikt hadden, den O. rand van dien kg. bezetten tot aankomst van de 3de Brigade. Na aflossing al daar zouden de W. Sr. zich aansluiten bij de Legercav.; verza melplaats Sindangbarang. Van deze bevelen werd bericht gezonden aan den Divisiecom mandant, die het bericht te 8.17 v. ontving. Van Kadoegede werd eerst gemarcheerd naar Nangka en den commandant Inf. XXI, die met zijn bataljon in gevecht was met vijand opgesteld op heuvelrug Z. van Koeningan, kennis gegeven van voornemens en opstelling vijand in lijn Tjipondok Ba- njoening.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 52