's vijands handelingen in de lijn Tjipondok Tinggar en het bericht van den Divisiecommandant was ontvangen, waarin de aandacht gevestigd werd op het gewicht van het bezit van het hooge terrein bij Tinggar Djirat en Tjipari Goenoengkeling, ook als Art. posities tegen eventueel terugtrekkende vijandelijke afdeelingen, werd het gevechtsbevel voor dien dag (Bijlage XXXIV) uitgegeven. Tijdens den opnrarsch der omtrekkende afdeelingen werden deze gepasseerd door de divisie Mar. W. Java, welke op weg was naar pi. 28. In verband met den algemeenen toestand en om geen tijd te doen verliezen gelastte de Brigadecommandant die divisie om bij den opnrarsch der Brigade linkerflank en rug van de om trekkende colonne te beveiligen en liet zulks den Divisiecomman dant berichten, die het bevel goedkeurde. Tijdens de omtrekking, die ongestoord geschiedde, werd be richt ontvangen, dat een vijand, batterij opgesteld was naast en ten W. van den grooten weg in den Z. rand van Tjipondok, welk bericht ter kennis werd gebracht van den A. C. Ongeveer 10.30 v. werd bericht ontvangen, dat de vijand den Pr. Salam had genomen en Art. vuur afgaf van uit den Z. rand van Koeningan op een compagnie van Inf. XXI bij S. 327 Pr. Salam, terwijl de beveiligende Cav. berichtte, dat vijand. Art. en Inf. zich bevonden op den heuvelrug nabij Tinggar. Deze berichten werden naar den Divisiecommandant doorgezonden. Nog steeds niet door den vijand verontrust zijnde (1), had in middels de omtrekkende afdeeling Tjiherang bereikt, waarna tot den aanval werd overgegaan met een bataljon Inf. en 2 sectiën Mitrs„ over Tinggar en een bataljon Inf. met 1 sectie Mitrs. N. daarvan over Djirat. Om 12.21 n. werd de vijand uit Djirat ver dreven, waarna in Oostelijke richting werd opgerukt, met één compagnie Inf. beveiliging op den linkervleugel. Het gemis aan scheidsrechters ter plaatse was oorzaak, dat het oprukken slechts langzaam geschiedde, ofschoon de omtrekkende colonne slechts den weerstand te breken had van de uit Djirat verdreven 1 /2 compagnie Inf. Tijdens den opnrarsch werd van den A. C. het bericht ont- (1) Van het afgegeven vuur uit Tjipondok was niets bemerkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 57