vangen, dat de 16e Compagnie Art. wegens weinig inzicht in het terrein, door den grooten afstand en de moeilijke seinverbinding den aanval van Inf. VIII weinig kon steunen, in verband waar mede aan de 3e bergbatterij was opgedragen steun daarbij te verleenen. Zoodra de weg veilig was, zou de 16e compagnie Art. voorwaarts van stelling veranderen naar paal 26. Een uur daarna kwam het bericht binnen van den Divisiecom mandant, meldende, dat op diens last Inf. VI, dat verplaatst was naar pl. 26, om 1 n. gedekt opgerukt was van Noesaherang naar Z. punt Kadoegede en dat aan de 16e compagnie Art. opdracht was gegeven om in stelling te komen bij Haoerkoening 2, Z. van den weg, teneinde het oprukken van Inf. VI zoo noodig te steunen. Van de verkennende Cav., die te Goenoeng Keling had over nacht, werden eerst te 12.30 n. berichten ontvangen, welke in het kort samengevat de mededeeling inhielden, dat van af 7.30 v. eerst van uit Tjipanas en daarna van uit Tjigoegoer de vijand herhaal delijk nadeel was toegebracht en dat de indruk was verkregen, dat de vijandelijke stelling liep van Djirat in de richting van Tji- pondok. Aan den commandant der verkenningscav. werd opgedragen zich aan te sluiten bij de voorhoedecav. en den linkerflank der 3de Brigade te beveiligen tijdens den opmarsch in N. N. O. richting. In verband hiermede bleef de verkenningscav. voorloopig te Tji goegoer. Nadat de omtrekkende afdeeling (Inf. VIII en XIII) den grooten weg had bereikt, werd onder beveiliging van de meest Noorde lijke troepen, de komst van Inf. VI en van de andere afdeelingen, waaraan de last was verstrekt op Koeningan aan te sluiten, afge wacht. Ook aan den B. T. te Kadoegede en de Tel. Afd. werd het bevel gezonden om op te sluiten. De sectie Genietr. herstelde in middels de door den vijand vernielde bruggen. Met Inf. VI in de voorhoede werd daarna langs den grooten weg opgerukt naar Koeningan; hierbij werd veel vertraging onder vonden door de door den vijand vernielde bruggen. Nabij pl. 23 werd het legeringsbevel van den Divisiecomman dant ontvangen (Bijlage XXXV), naar aanleiding waarvan om 4 n. het bivak te Koeningan werd betrokken. 48

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 58