53 .Art., met zijne batterijen te bezetten, was het noodig stellingen te doen verkennen, van waaruit Art. vuur kon worden gebracht: le. op bovenbedoelde kampongranden en 2e. op den rug T. 206; olie stellingen gedekt (gemaskeerd) tegen Art. op dien rug. Bij een en ander moest de A. A. C. tevens de begaanbaarheid der verschillende toegangswegen tot de stellingen onderzoeken voor 7.5 L/30 met autotractie en 7 L/28 met paardentractie. De uitslag van de verkenningen werd ook medegedeeld aan den commandant der 3e Brigade. Nadat in den avond van 23 September van de uitgezonden Cav. afdeelingen de hiervorenvermelde meldingen omtrent den vijand waren binnengekomen, werd besloten niet op te rukken, voordat meerdere zekerheid omtrent 's vijands positie was verkregen. Het weggedeelte onmiddellijk N. van pl. 18 kon best onder Art. vuur liggen, de vijand kon versterking hebben gekregen, dus was het zaak eerst de vereeniging der 2de en 3de Brigade af te wachten. Van dit voornemen werd kennisgegeven aan den Leider, die daarop het bericht zond van den commandant van het blauwe Leger, waarin het bevel, dat den volgenden dag doorgetast moest worden in de richting van Cheribon. Na ontvangst van dat bericht werd om 11.15 n. het bevel voor den opmarsch op 24 September door den Divisiecommandant uit gegeven (Bijlage XL). Naar aanleiding hiervan werden om 11.50 n. de onderdeelen van de 3de Brigade door hunnen commandant in het kort ingelicht omtrent hunne opstelling om 7 v. van den volgenden dag, welke inlichting om 6 v. van dien dag gevolgd werd door een marschbevel, dat te 6.20 v. nader werd aangevuld (Bijlage XLI). 24 September. 1. Rood. a. Verrichtingen van de lste Brigade. Nadat de toestand was opgenomen bij de 3 compagnie├źn van Inf. XVI in Goenoengkeling, werd 12.10 v. aan die troepen mede in verband met de bezetting van Paloetoengan door den vijand de opdracht verstrekt terug te trekken in den Z. rand van Kroe- tjoek 1 en den Z. W. hoek van Gandasoli en de 4e compagnie te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 63