61 van welk bevel den 24sten September, zoowel door de 4de Bri gade als het detachement Djatibarang, afgemarcheerd werd naar Palimanan. Een verkenningspatr. (C. y2 L. H. 4) marcheerde over Radja- galoeh Lor (zie overzichtskaart) naar het zadel tusschen den G. Tjerimai en G. Kromong, terwijl bij -6- 39 tusschen pl. 23 en 22 nog een rechtercolonne, sterk /2 Inf. XV met de afd. geweermitrs. onder den bataljonscommandant (kapitein La Lau), over dezelfde plaats naar genoemd zadel gezonden werd, teneinde dit te bezetten. De bedoeling zat hierbij voor, verkenningspatr. en rechterco lonne, tot een verkenningsdetachement vereenigd, den 25sten te doen optreden op 's vijands linkerflank tot vroegtijdige verkenning van zijn opmarsch. Om 3.30 en 4 n. bereikten de 4de Brigade en hare rechterflank dekking respectievelijk Palimanan en Bobos en betrokken aldaar bivak. In verband met de verpleging van den troep bleef het de tachement Djatibarang, dat dien dag Palimanan eerst laat kon bereiken, op last van den Leider te Ardjawinangoen overnachten. Gedurende den avond en in den nacht van 24 op 25 September werden door de voorposten enkele vijand. Cav. patrouilles bij Ba- bad en Sindangdjawa waargenomen en een Cav. patr. op den harden weg Z. van Djamblang (pl. 19) gevangen genomen. Van een en ander werd de commandant der 1ste Brigade draad loos op de hoogte gebracht, waarna van dezen, tengevolge van storingen in verband, met de lage toon van het bij de 1ste Brigade ingedeelde station, eerst te 1.50 v. van 25 September het bevel voor dien dag (Bijlage XL1V) ontvangen werd. Naar aanleiding van dit bevel werd het marschbevel, opgenomen in Bijlage XLV, uitgegeven en den commandant van het detache ment Djatibarang opgedragen te 6 v. met zijn detachement te staan met het hoofd bij den viersprong 29 in den weg Ardjawi nangoen Palimanan. II. Blauw. a. Verrichtingen van de Rechtercolonne tot 1 n. Toen op 24 September de voorhoede van de R. colonne de lijn der voorposten doortrok, werd spoedig bemerkt, dat de weg onder

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 71