67 Paksilaoer en de lijn van verkenning tot Sindanghajoe 2 Sin- dangkasih Soemakeling Kajangan Randabawah Ilir. Aan den voorpostencommandant werd opgedragen te zorgen dat Soemakeling bij het aanbreken van den dag bezet werd. d. Verrichtingen van de Legercav en W. Sr. De Legercav. met W. Sr. hadden dien dag ingevolge het marsch- bevel (Bijlage XXXIX) den daarin voorgeschreven weg gevolgd. Een paar keeren werd gestooten op vijandelijke Cav. die om 7.50 v. op de W. Sr. attakeerde en om 10.40 v. gechargeerd bij pl. 11 op den B. T-, die onder dekking van /2 sectie Inf. in N. richting terugtrok. Om 2.5 en 2.30 n. kwamen respectievelijk de Legercav. en de W. Sr. te A'landirantjan aan, alwaar bivak be- .trokken werd. Tusschen 5.15 en 6.20 n. berichtten de uitgezonden patrouilles, dat Soember onbezet was, dat in Tjilimoes eigen troepen lagen en dat Lodji en Bobos door vijand. Inf. bezet was. 25 September. I. Rood. a. Verrichtingen van de 1ste Brigade. Om 5.15 v. werd van de 4de Brigade het bericht ontvangen, dat deze Brigade, vereenigd met het detachement Djatibarang, om 6 v. van Palimanan zou afmarcheeren. Het detachement Bobos zou verkennen richtingen Soember en Mandirantjan en verbinding opnemen met het L. H. 3de esk. Ingevolge het bevel No. II (Bijlage XLI1I) had Inf. XX, waaraan toegevoegd 1- sectie Mitrs. en ]/2 sectie Genietr., om 6.30 v. een opnamestelling ingenomen in den Z. rand van Beber 2 a cheval van den grooten weg. De 2de batterij was in stelling met 1 sectie in den Z. W. hoek van Doeradjaja, van waar vuur kon worden gebracht op de N. randen van Sindoeredja en Tjikantjas 2, zoomede op den kam en een deel der N. helling van den heuvel O. van paal 13, en met 1 stuk in Beber 2 ter hoogte van den driesprong, vanwaar in Z.-W. richting kon worden gevuurd. Gesteund door het Art. vuur op vijandelijke Inf., die zich ver toonde op den weg Halimpoe Tjipinang 1, in den O. rand van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 77