72 het offensief aan te zetten in de richting Plered Soember Tjikadoe. Het bevel tot dit offensief (Bijlage XLVIII) werd daarop uitge geven, waarna de 4de Brigade te 11.10 v. van uit de lijn Megoe- gede Kedoengpane in twee colonnes Z. waarts oprukte, t.w. de rechtercolonne:. 2y2 bat. Inf., 2 sectiën Mitrs. en 1 afd. Vd. Art., over Megoegede richting Soember, Tjikadoe met 1 compagnie over Pelir, Pedjambon en Oegoenoeng, en de linkercolonne: 1 bat. Inf. 1 sectie Mitrs. en 1 sectie Genietr., over Kemlaka Sendang 1 naar Wanatara. Tijdens het formeeren van de R. colonne werd mondeling bericht ontvangen, dat Inf. ter sterkte van een batal jon in N. richting marcheerde ter hoogte van Babakan. Reeds dadelijk na den afmarsch werd te 11.15 v. door de voor hoede van de R. colonne vrij hevige tegenstand ondervonden. Nadat de voorhoede en ook de door de voorhoede uitgezonden compagnie linkerflankdekking (Inf. 3 IIX) waren ontwikkeld, werd ook de sectie Vd. Art. van de voorhoede in den kampongrand Z. W. van de M. van Megoegede in stelling gebracht en door deze het vuur geopend (11.45 v.). Middelerwijl was door den Brigadecommandant, die het com mando van de R. colonne op zich had genomen, aan Inf. 4 XV (van de hoofdmacht) opgedragen den rechtervleugel en aan Inf. 3 XV om den linkervleugel te versterken. Te 11.20 v. had zich bij den Brigadecommandant het peloton Cav. van het verkenningsdetachement La Lau gemeld. Dit peloton was van uit Pondokpari, in O. richting verkennende, door sterke afdeelingen W. Sr. en Mar. (geschatte sterkte 1 bataljon) naar het N. afgedrongen en ontving nu de opdracht den rechtervleugel yan de R. colonne te dekken. Geleidelijk trok de vijand voor den druk van de R. colonne terug, gevolgd door de tot het gevecht ontwikkelde roede troepen. Hierbij weken de 2 sectiën Mitrs. van de voorhoede en Inf. 3 XV te veel links uit en sloten zich bij de linkerflankdekking (Inf. 3 IX; aan, welke in opdracht had over- Pedjambon en Oegoenoeng te marcheeren. Ongeveer 12.5 n. werd door den vijand nog voor korten tijd stand gehouden schrijlings op den weg naar Soember m 300 M. ten N. van paal 8. Teneinde dien weerstand spoedig te breken, werd

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 82