75 Soember en kreeg opdracht de Tji Pagger over te trekken, over Tjomberan in de richting van Tjiperna (pl. 5) te verkennen en verbinding te zoeken met de 1ste Brigade. Te 2 n. bracht de chef van den staf van de 1ste Brigade het bevel van den Brigadecommandant over om van uit Soember het offensief aan te zetten in algemeen O. richting op den L. vleugel van den vijand. Volgens mededeeling van dien officier zou de 1ste Brigade bij paal 4 op den weg Tjilimoes Cheribon nog trachten stand te houden. Aangezien de scheidsrechter had aangegeven, dat de brug over de Tji Pagger te 2.30 n. kon aangenomen worden hersteld te zijn, werden onmiddellijk de bevelen uitgegeven voor den opmarsch in O. richting. De vroegere L. colonne (Inf. IV, 1 sectie Mitrs. en 1 sectie G.) kreeg bevel te 2.30 n. als voorhoede in de richting Tjireres en Tjiperna op te rukken, de commandant van de voorhoede van de vroegere R. colonne om, wanneer de hoofdmacht de brug over de Tji Pagger gepasseerd zou zijn, daarachter aan te sluiten en als achterhoede op te treden. De sectie Vd. Art. kwam daarbij weer ter beschikking van den commandant A. II Vd. Te 2.30 n. werd de beweging in O. richting aangevangen. De Brigadestaf van Soember naar Sendang 2 marcheerende, kreeg op dat uur plotseling vrij hevig vuur van vijand Mar. opgesteld in den N.-W. rand van Wonosobo-Lor, waarop de commandant van de hoofdmacht met de aanwezigheid van den vijand aldaar in ken nis werd gesteld en opgedragen het terrein van vijanden te zuiveren. De voorhoede, gekomen in het open sawahterrein ten O. van Sendang 2, ontving te 2.50 n. zwaar Inf.- en Mitr. vuur uit den Westrand van Tjomberan, waarop door de voorhoede tot den aanval in O. richting werd overgegaan en door den Brigadecom mandant aan den commandant van de hoofdmacht bevel werd gezonden met den meesten spoed naar Sendang 2 op te rukken. De Leider deelde op dat oogenblik mede, dat de 1ste Brigade al haar munitie verschoten had en aan vernietiging bloot stond. On geacht het open terrein moest de 4de Brigade krachtig ingrijpen. De Ilde Afd. Vd. Art. kwam in draf aan en opende op bevel van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 85