76 den Brigadecommandant te 3.10 n. van uit den O. rand van Sen- dang 2 het vuur op de vijandelijke stelling, welke zich in den W. rand van Tjomberan en in de richting van Tjeboh afteekende en en waarin de opstellingsplaatsen van Mitrs. en Art. waren waar genomen. Inf. XV, in den looppas in Sendang 2 aangekomen, kreeg op dracht van uit den O. rand van dezen kampong den aanval in Z. O. richting te doen op een aangegeven stuk van K. Tjomberan. Gekomen O. waarts van de K. Siwelirang, werd 3-40 n. een aanval van een Mar. afdeeling uit kampong Nagasari door de zich achter den R. vleugel van de gevechtslinie bevindende compagnie afgeslagen. Aan de 2 sectiën Mitrs. volgende achter Inf. XV werd opgedra gen stelling te nemen in den O. rand van Sendag 2 rechts van de Art. en den Inf. aanval te steunen. Het vuur werd 3.30 n. door deze sectiën geopend. Aan den commandant van Inf. XIV, die 3.30 n. te Sendang 2 aankwam, werd opgedragen met zijn bataljon de voorste gevechts linie rechts te verlengen. Zooals later bleek, waren twee compagnieën van dit bataljon op dat oogenblik te veel Z. waarts afgeweken. De beide andere compagnieën en de sectie A. 7 c.M. L/28 werden, naar Sendang 2 oprukkende, plotseling uit den N. W. rand van Wonosobo Lor door sterke vijand Mar. afdeelingen hevig beschoten, en waren genoodzaakt daartegen front te maken, evenals Inf. 3 IX (vroegere linkerflankdekking R.-colonne), welke zich op dat oogenblik in den W. rand van Sendang 2 bevond. De rest van Inf. IX was 3.40 n. als achterhoede opgesloten en nabij paal 7 aangekomen. Toen het bleek, dat Inf. XIV in hevig gevecht was gewikkeld, werd een compagnie ter versterking voorwaarts gezonden. Ongeveer te 3.40 weerklonk het signaal „eindigen der ma- uoevre". De opstelling van de 4de Brigade op dat tijdstip is aangegeven op Schetskaart No. 3. II. Blauw. Den 24sten September om 8 n. werd door den Divisiecom-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 86