81 Inmiddels was van de R. colonne de oorspronkelijke rechter- llankdekking reeds doorgedrongen tot nabij Gosali. Een der bat terijen Art. nam 's vijands vleugel nabij die flankdekking onder vuur. Te 11.40 v. werd de hoofdscheidsrechter ingelicht omtrent den steun, die de 3de Brigade sedert 10.15 v. van 2 batterijen van de M. colonne ondervond, terwijl terzelfder tijd van de verkennende Cav. bij den colonnecommandant bericht binnenkwam omtrent de reeds bekende vijandelijke opstelling en het terugtrekken van trei nen, die te 11 v. Tjireres passeerden. Tegen 12 uur 's middags ontruimde de vijand zijn stelling en werd opgerukt in N. richting, terwijl Inf. 11 inmiddels bij pl. 9 was aangekomen en de hoofdmacht volgde. In den Z. rand van Pedja- gakan (pl. 6) werd aangesloten bij Inf. VII, dat nog in gevechts formatie in N. richting oprukte. Van den vijand ondervond de R. colonne verder geen tegenstand. Bij pl. 5 gekomen (2.30 n.) deelde de Leider den commandant der 3de Brigade mede, dat er bij de R. colonne geen actie meer zou plaats hebben. Na deze mededeeling besloot de commandant der colonne, die met Inf. XXI zich bij de R. colonne had gevoegd, om met Inf. II en Inf. XXI zich weer aan te sluiten bij de M. colonne, waartoe om 3.10 n. van Pedjagakan (pl. 6), waar gerust werd, langs het pad in W. richting naar Sampiran Z. werd gemarcheerd, in welken kampong in den Z. W. hoek de aanvankelijk bij de voorhoede der M. colonne ingedeeld zijnde sectie Mitrs. en Genietr. zich aansloten. Aangekomen bij den W. rand van Tjerbongirang bleken de in den W. rand van Tjomberan opgestelde troepen van de L. colonne in gevecht te zijn met uit Sendang naderende vijandelijke afdee- lingen. Deze colonne was om 7.30 v. afgemarcheerd van den driesprong bij Kajangan en had, na enkele ontmoetingen van de spits met Cav. patrouilles bij Wanatara en Wonosobo Kidoel, de brug in Soember bereikt. Bij aankomst bleek de brug reeds bezet door de Legercav. De bezetting van de brug werd van haar overge nomen, waarna de Legercav. in de richting van Plered oprukte. Voor het zoeken van verbinding met de M. colonne werden twee sectiën Inf. naar Tjomberan gezonden. Te 11.30 v. kwam bij den colonnecommandant het bericht binnen, dat de vijandelijke hoofd- Ind. Milt. Tijdschr. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 91