86 Ook de leden van het V. A. K. droegen'veel bij tot het vlot verloop der manoeuvres, tot het tijdig uitgeven van bevelen voor de operatiën, verpleging en geneeskundige zorg. Boven de V. A. K. auto's (Zie Bijlage I) waren ingedeeld: 8 personenauto's, 1 bakauto, 4 vleeschauto's, 3 vrachtauto's 2 ton, 1 vrachauto U/2 ton, 5 vrachtauto's 1 ton, 6 auto's van de autotractie-batterij, 3 ziekenauto's, 1 proef-ziekenauto, 1 ziekenauto met aanhangwagen van de N. V. „Het Centrum" (ter beproeving). Voor den aanvang der manoeuvres waren maatregelen genomen voor het versterken van eenige bruggen in de wegen, terwijl ge durende de manoeuvres bij steile weggedeelten koelie's gereed stonden om hulp te verleenen aan de vrachtauto's. Ten behoeve van alle bij de manoeuvres ingedeelde auto's waren ingericht: een hoofddepot te Koeningan, depots te Cheribon en Tasikmalaja en hulpdepots te Tomo, Tjilimoes, Tjiamis en Bandjar. In elk der hulpdepots was opgelegd de noodige hoeveelheid benzine, olie en carbid, in het hoofddepot nog bovendien consis- tentvet, petroleum, banden, bougies en poetskatoen, terwijl te Tasikmalaja en Cheribon aan de betrokken autofirma's verzocht was eenigen voorraad gereed te houden. Kleine reparaties konden geschieden bij deze laatstgenoemde depots. Voor eenigszins belangrijker raparaties moesten de auto's naar de reparatie-ateliers worden verzonden, hetgeen veel tijd in beslag nam. Zoodra herstellingsauto's ingedeeld worden, zal dat in vele gevallen niet meer noodig zijn. De nog onvoldoende organisatie van den militairen autodienst in aanmerking genomen, kan gezegd worden, dat bij de groote manoeuvres in 1917 de militaire autodienst zich van de haar opgedragen taak naar behooren heeft gekweten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 96