88 Het vervoer moet zoo snel mogelijk plaats hebben, teneinde de troepen zoo kort mogelijk buiten hunne garnizoenen te doen ver blijven. Het vervoerplan wordt geheel beheerscht door de beschikbare hoeveelheid materieel, althans zoolang deze beperkt is. Zulks kon in verband met de beschikbaar gestelde hoeveelheid materieel, de plaatsen waar- en de tijdstippen, waarop de ver schillende troepen moesten zijn ontladen, slechts op de volgende wijze worden bereikt. Den 17den September begon het vervoer van de 3de Brigade uit Soerabaja en Malang. Het traject Soerabaja (Malang) Tjiamis is te groot om in één dag af te leggen en dus was over nachting noodig. Zoowel met het oog op den duur der reis als met het oog op, de overnachtingsgelegenheid werd besloten deze troepen niet op één plaats te doen verblijven en overnachtte de Soerabajatrein te Djokja en de Malangtrein te Solo, welke éche- lonneering bovendien de ontlading te Tjiamis ten goede kwam. Op dezen dag begon eveneens het vervoer van het treindeta- chement Meester-Cornelis, dat dien nacht te Tasikmalaja verbleef. Den 18den werden genoemde treinen doorgevoerd, terwijl op dien dag eveneens het Vide Bataljo i (ingedeeld bij de 3de Brigade) en de Preanger treindetachementen respectievelijk van Gombong en Bandoeng naar Tjiamis en Bandjar werden vervoerd. Daar het baanvak Bandjar Tjiamis berglijn is, moest de Ma langtrein met het oog op het gewicht te Bandjar worden geplitst; bij den Soerabajatrein was dit niet noodig, omdat deze, na af haken van de voor Bandjar bestemde treinpaarden juist beneden het maximum gewicht bleef. Den 20sten moest de 2de Brigade te Bandjar ontladen; één batterij op zoodanig tijdstip, dat zij om 12 uur 's middags den marsch konden ingaan, terwijl op den 19den de 1ste Brigade van Weltevreden naar Cheribon moest worden vervoerd. Voor beide Brigades in haar geheel moest dus afzonderlijk spoorwegmaterieel beschikbaar zijn. Voor de 2de Brigade was in de eerste plaats beschikbaar dat afkomstig van de 3de Brigade, welk materieel deels op den 18den na lossing te Tjiamis en verder op den 19den naar Poervvoredjo werd gevoerd. Aangezien de 2de Brigade sterker was dan de 3de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 98