Brigade moest deze hoeveelheid materieel worden aangevuld, welke aanvulling kon geschieden met het materieel, waarin het treindetachement Meester-Cornelis en treindetachementen uit de Preanger op den 18den te Bandjar waren aangekomen. De beschikbare tractie liet toe de 2de Brigade in drie treinen te vervoeren. Van het spoorwegmaterieel, door de 1ste Brigade gebruikt, werd een gedeelte op den 20sten teruggevoerd naar Salemba en Bui tenzorg voor het vervoer van het detachement Djatibarang op den 23sten. Al het spoorwegmaterieel, dat voor de heenreis was ge bezigd, werd in de volgende dagen naar Cheribon opgevoerd. Hoewel het vervoer in hoofdzaak over vlaktelijnen plaats had, mag toch wegens den omvang van het vervoer, dat aanmerkelijk grooter was dan het voorgaande jaar, met voldoening op het verloop worden teruggezien. Wel zijn vertragingen voorgekomen, maar deze waren gering en zonder stagnatie is het vervoer regel matig verloopen. De terugreis omvatte, behalve vorenstaand vervoer, bovendien dat van de 4de Brigade, van de cavalerie en wielrijdersstrijders, zoomede dat van het XXlste bataljon Int', en van de marechaussee- afdeelingen uit Oost-Java, welke beide laatgenoemde ook aan de cavaleriemanoeuvres hadden deelgenomen en tegelijk met de ca valerie naar het manoeuvreterrein waren vervoerd. Daar de manoeuvres in de nabijheid van Cheribon zouden ein digen, moest de terugvoer in zijn geheel van dat station plaats hebben. Dit station bezit een betrekkelijk ruim emplacement, maar biedt niet de minste accomodatie voor het beladen van militaire treinen. Om den terugvoer met de beschikbare hoeveelheid materieel zoo spoedig mogelijk te doen geschieden, waren voorzieningen om het materieel te kunnen voorbrengen en beladen noodzakelijk. Daarom werden de aanlegsporen, welke naast het eigenlijke em placement zijn gelegen, wederom aangesloten op het emplacement, terwijl die tijdelijke laadplaatsen ieder van 70 M. lengte werden gemaakt. Vervaardigd van grond met een beschoeiing van brug- liggers, waren zij allen bestemd voor het Iaden van paarden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 99