259 Bezoldiging, vergoedingen, belooningen, toelagen. De bezoldiging der Nederlandsche officieren. 1911 208 Verlofstractementen van officieren vergeleken met die van ambtenaren. 1911 609 Enkele beschouwingen naar aanleiding van idem. 1911 877 Het militair tarief No. 24. 1912 139 Luitenantsbudget. 1915 613 Het verslag van de commissie tot herziening der bezoldiging van het militair personeel van de landmacht. 1919 923 De algemeene herziening van de bezoldigingen van landsdienaren, die uitsluitend of in hoofd zaak behooren tot z. g. importkrachten. 1921-1 -43 Pensioenen. Korting op pensioenen. 1908 160 Onderzoek naar de mogelijkheid tot het verkrij gen van een waarborg voor de uitbetaling van de pensioenen der landsdienaren. 1916 326 Weduwen- en weezenfonds, enz. Voorstel tot wijziging vain art. 31 van het huis houdelijk reglement der officiersvereeniging tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrek kingen. 1904 74 Derde wetenschappelijke balans van het wedu wen- en weezenfonds voor de officieren van de landmacht in Nederl.-Indlë. 1904 477 Het weduwen-en weezenfonds der Europeesche officieren van het Nederl.-Indische leger. 1914 529 Legervoorziening en staatsmobilisatie. Over staatsfabrieken voor oorlogsmaterieel. 1915 240 Over de artillerie-inrichtingen en het materieel. 1915 879 Opmerkingen betreffende staatsmobilisatie en mu- nitieaanmaak. 1923 331

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 265