9 gelegen, kan nagenoeg geheel dienen als legerplaats voor onze troepen. De linie aan den Toentang is zooals bekend is, door de natuur reeds zeer sterk gemaakt, en kan trouwens door eenige veldwerken in weinig tijds nog hoogere sterkte erlangen. Beschouwt men nu Willem I niet zoo zeer als eeue vesting in den gewonen zin het woorddie regelmatig belegerd en ingenomen kan wordenmaar als reduit van een daarbij gelegen geretrancheerd kamp, dan zijn tegen de keuze van die plaats al zeer weinig bedenkingen in het midden te brengen- INagenoeg in het centrum liggende van de verschillende wegen, die naar het binnenland loopenvoldoende ruimte voor ons leger aanbiedende, des noods met weinig manschappen gedurende eenigen tijd te verdedigen, voldoet de centrale stelling te en nabij Willem I wel in alle opzichten. Was die stelling meer zuidelijk geplaatst, in de richting van Setjang of Soerakarta, dan zou men zicli in het eerste geval te ver van de Vorstenlanden, in het tweede te ver van de westelijke ingangen verwijderd hebben. Door de plaatsing onzer centrale stelling bij Willem I zijn onze troepen inderdaad in de hoogste mate mobielen dit is het vooral waarop het in den verdedigingsoorlog aankomt. Velen verkeeren in de meening, dat de vesting Willem.1, na de uitvinding win getrokken geschut, met het oog op de haar op eenigen afstand domineerende hoogten, nagenoeg alle verdedigingsvermogen verloren heeff. Wij kunnen zulks geenszins beamen, want de vijand zal nooit in de gelegenheid worden gesteld om die vesting geregeld te belegerenhet mobile leger is daar, om hiertegen te waken. Na het bovenstaande zal het nauwelijks noodig zijn te zeggen, dat wij het geheel in strijd met het ontwikkeld verdedigingsbeginsel zouden achten onze hoofdplaatsen aan het Noorderstrand te bevestigen. Ons mobile leger moet, wil het zijne roeping vervullen, vereenigd blijven en niet, onder welk voorwendsel ook, verbrokkeld worden. Het is waar, de bevestiging van Samarang zou wel eenig voordeel gevendoor den vijand te noodzaken eene meer verwijderde landingsplaats en basis voor zijne binnenlandsche operation te- kiezen. Maar dit voordeel is in ons oog niet groot genoeg om er twee of drie-duizend man van ons leger aan te verliezen. De bevestiging van plaatsenzeer ver van het oorlogstooueel verwijderd Kan nimmer gerechtvaardigd worden. Zij die de bevestiging van Batavia, Soerabaja, Samarang, Ngawie, Gombong aanbevelen, gaan van de valsche redeneering uit van eene operatie in West- Oost- en midden-Java, terwijl er alleen sprake is van verdediging en operatiën in midden-Java; de sterkte van ons leger, onze financiëele krachten laten niet toe, 10.000

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 16