197 geld, dat eenmaal zelfs, 800 verwonden door openbare liefdadigheid moes ten worden gevoed. Gebrek aan liet noodige, en vooral aan goede voe ding, provoceerde een aanzienlijk getal zieken, waarvoor de noodige ge- neesheeren ontbraken. Het Fransche leger, dat in 1830 Algiers overwon, telde 30.000 man en 180 medicius d'ambulances et höpitaux lve ligne, dus 6 per 1000 man. In de Krim, (Mei 1855), 108,000 man en 78 geneesheerendus 0,72 per 1000 man. In Italië (Juni 1859) 160.000 man en 132 ge neesheeren, 0,S2 per 1000 man. Te Magenta had ieder geneesheer dei- ambulance 175, te Solferino 500 zieken, dat is, bij twintig uren arbeid twee en* een hai.ve minuut voor ieder verwonde! Als men nu weet, dat de Fransche republiek, in 1791, op een leger van ongeveer 800.000 man, S000 geneesheeren telde, en de tegenwoordige sterkte vijfmaal ten achter staat bij die van liet eerste keizerrijk, dan zou men aan waanzin moeten gelooven. De toestand was in den Italiaanschen veldtocht dan ook allerellendigst. Toenemende moorddadigheid der gevechten en toenemend gebrek aan behoorlijke verpleging reikten elkander de broederhand, en de dood maaide, met milde hand, den ruimsten oogst van menschenhem in zoo korten tijd geboden. En nu Amerika? Zoo ooit, dan is hier bewezen, wat goede verpleging vermag. Een leger, in haast samengesteld uit vrijwilligers, lieden die geheel aan het krijgsmansleven vreemd waren; een worstelstrijd, eenig in de geschie denis, uithoofde de geographische bezwaren, de zeer groote afstanden en de moordende klimaatsinvloeden. En toch, zelfs in de zuidelijke malaria streken, na afmattende snelmarschen en ongehoorde inspanningen, geen liooger sterfte dan 160 per 1000 man! In den aanvang bedroeg zij slechts 65, en later 41 per 1000 man, dat is minder dan bij menig Enropeesch leger in vollen vredes-, en rustigen garnizoenstijd. Op 800.000 man, had men 8057 geneesheeren, dus evenveel als de Eransche republiek van 1794, en de verpleging werd opgevoerd tot eene hoogte, die zeer uitstekende resultaten gaf. In oorlogstijd bedroeg de sterfte der federale troepen niet meer dan 3,9 pet., terwijl zij in Frankrijk iu vredestijd 10 pet. bereikt. De hulpmiddelen, die Amerika ten dienste stonden, waren ontzaggelijk groot. De verpleging van den zieken soldaat van den Amerikaanschen oorlog kan voor menig andere natie slechts een hersenschim zijn. Hier echter is dit de vraag niet; wij zuilen dit later behandelen;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 204