16 dient den officieren alleen tot waarborg, dat zij nimmer onverdiend, een voudig uit den dienst worden ontslagen. Een Rechtbank van Eer, bestemd otn kennis te nemen van alle han delingen van officieren die hunnen goeden naam aanranden, of hen in de publieke opinie zouden kunnen doen dalenzonder dat zij daarom nog behoeven te leiden tot demissie, is daarom d-oor den Raad van onderzoek niet overbodig geworden, en zou naar onze zienswijze in velerlei opzicht nuttig kunnen werken. Ten einde hieromtrent wisseling van denkbeelden uit te lokken en een juist overzicht te geven van de werkzaamheden van zoodanigen Eereraad, doen wij hieronder eene vertaling volgen van de voornaamste bepalingen die het doel der Rechtbanken van Eer en hare bevoegdheid omschrijven. Wij trollen deze aan in den Revue Militaire van Augustus 1869, en acht ten ze belangrijk genoeg om ook de Indische officieren daarvan een over zicht te geven. A. Algemeene bepalingen betrekkelijk de Rechtbanken van eer. I. Doel der Rechtbanken van eer. De rechtbanken van eer zijn ingesteld tot het onbevlekt houden dei- eer van het korps officieren in het geheel, en van elk der leden daarvan in het bijzonder; en tot het optreden tegen een ieder, wiens gedrag niet overeenkomt met de waardigheid van den officiersstand. II. Bevoegdheid der Rechtbanken van eer, Door de rechtbanken van eer zullen behandeld worden le. Alle handelingen en overtredingen die, zonder straf baar te zijn voor' de wet, echter strijdig zijn met het ware eergevoel, en de waardigheid van het korps officieren aantasten, zooais: gebrek aan moed, het voortdurend maken van eerlooze schulden, dagelijksch verkeer met minderenhet mis bruik maken der geheimen van den dienst, het verslaafd zijn aan spel en drank, het onbehoorlijk gedrag op publieke plaatsenaanhoudende nalatig heid in het vervullen der dienstplichten, het voortdurend en met voor bedachten rade uit het oog verliezen der verplichtingendie op ieder officier rusten. 2e. Alle geschillen en beleedigingen, welke tusschen officieren plaats grijpenvooe zooverre zij niet in dienst geschied zijn. De rechtbanken van eer zijn niet bevoegd te oordeelen over politieke hvestiën of geschillen. Met uitzondering der Generaals, kunnen voor eene rechtbank van eer terecht staan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 23