19 generaals (of de Inspecteurs der artillerie of genie) de zaak mogen doen behandelen door eene andere rechtbank, wanneer de aanklagers of getui gen zitting zouden moeten nemen in de rechtbank van het korps, waar toe de beschuldigde officier behoort. De raad van eer is verplicht de zaak in haar geheel te onderzoeken, en is alzoo ook belast met het hooren der getuigen, waarvan de oproe ping geschiedt door den kommandant der afdeeling, die daaromtrent de betrokken autoriteiten zal aanschrijven. De beschuldigde heeft het recht, in bijzijn van een der leden van den raad van eer, inzage te nemen der processtukken, ten einde daarnaar zijne verdediging te kunnen inrichten. Na afloop van het onderzoek kan de beschuldigde door den raad van eer proces-verbaal laten maken van zijne verdediging; ook kan hij door een ander officier, mits deze niet van lageren rang zij, eene schriftelijke verdediging doen opmaken, in welk geval deze officier de stukken mag inzien, in bijzijn van een lid van den raad; of wel, hij kan eene door hem zelve opgemaakte schriftelijke memorie van verdediging aan den raad indienen. VII. Uitspraak van het vonnis. Na inachtneming van het voorgaande zal, wanneer het officiereu betreft, die bij het staande leger behoorende zaak onmiddellijk gebracht worden voor de rechtbank van eer, die hare uitspraak zal doen. De volgende leden van het korps officieren zullen geene zitting mogen nemen in de rechtbank van eer: de aanklager, de verdediger, de vader, de zoon, de broeder, de oom, de broeders-of zusterszoon, de volle neef en de schoonbroeder van den beschuldigde, hij, die in de zaak als getuige is gehoord, alsmede hij die zelf voor eene zaak terecht staat, hetzij voor den burger-rechter, hetzij voor eene rechtbank van eer. Geen officier kan zich onttrekken aan de verplichting, om zitting te ne men in eene rechtbank van eer, tenzij hij wettig daartoe verhinderd wordt, zooals door verlof, ziekte of andere volstrekte beletselen. De rechtbank van eer bestaat uit minstens dertien leden; is daartoe echter geen voldoend aantal officieren aanwezig, zoo zal de behandeling der zaak overgelaten worden aan eene rechtbank van een ander korpsdan wel worden uitgesteld. De beschuldigde mag, zoo hij zulks wenscht, de zittingen van de recht bank bijwonen. Zoodra de rechtbank zitting heeft genomen, legt de raad van eer, die tevens proces-verbaal van het rechtsgeding heeft opgemaaktde verschillende processtukken over en leest deze voor.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 26