27 en veroordeeld worden volgens de algemeene wetten des lands, die het tweegevecht straften). De officier is alsdan gehouden den raad van eer onmiddellijk in kennis te stellen met het ontstane geschil (ten einde dien raad in staat te stellen de zaak in der minne te schikken) dan wel, met het voorgenomen twee- gevecht. Deze gevallen woixleu echter nimmer onderworpen aan de uitspraak van de rechtbank van eer, daar deze slechts recht spreekt over personen tot het officierskorps behoorende. 2e. Indien het tweegevecht in den vreemde gehouden wordt. 3e. Indien het tweegevecht met eene strafbare overhaasting heeft plaats gehad.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 34