402 formatie niet overschrijden, eu wijken de mutatiën dikwijls sterk van een gemiddelde af. In de laatste 4 jaren hebben niet minder dan 15 genie- officieren den dienst verlaten, men had stellig op niet meer dan 8 of 10 gerekend. Stelt men nu te Breda voor de genie een paar jaren lang, in plaats van 2 of 3, b. v. t> plaatsen open, dan zullen, gelooven wij, de aspiranten niet ontbrekenen is het incompleet weer aangevuld. Evenals bij het korps mineurs in Nederland uitsluitend vrijwilligers gevonden wor denterwijl hieraan bij de infanterie aldaar steeds groot gebrek heerscht, zullen er zich voor eene plaatsing als kadet der genie wel genoeg lief hebbers opdoen. Voor de artillerie geldt hetzelldcj m 1S58 werden, naai wij ons meenen te herinneren, niet minder dan 29 kadets van dat wapen aangesteld. Is nu, zooals de heer B. vermoedt, de wederinvoering der betaling van 300,-— per jaar een overwegend bezwaar, men verrnindere dan die som, zoo noodig tot 0; 't mag niet de kwestie zijn om goedkoope, maar wel om goede officieren te krijgen. Hebben wij in dit naschrift eene tegenstelling tusschen akademie- en troepen-officieren gemaakt? Wij hopen die klip vermeden te hebben; zoodanige tegenstelling zou geen nut hebben, en slechts tot ondermijning van ware kameraadschap kunnen leiden, wanneer onze officieren niet ver standig genoeg waren om iu dat geval van ons schrijven geen notitie te nemen. In Indië wordt wel op kunde gelet, maar niet op de plaats waar men ze verkreeg. W ij merken trouwens ten slotte nog op, flat wij alleen over artillerie en genie spraken, en dat onze beschouwingen niet, of al thans slechts gedeeltelijk toepasselijk zijn op de andere wapens. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 412