459 gedeelte van het leger binnen korten tijd tot onze belijdenis over te halen de heeren zendelingen hebben zoo iets nog nooit beproefd, maar kunnen er verzekerd van zijn bij onze soldaten honderden proselieten te ma ken, want aan liet overgaan tot het christendom is immers het voorrecht verbonden, om in voeding, kleeding, tractement en pensioen gelijk te staan met de Europeanen? Maakt eens onze JavanenMadurezen en Boeginezen met die voordee- len bekend ge zult zien hoe velen hunner van liet recht, om in schoenen te mogen loopen en om eens in de week gedwongen naar de kerk te gaan om eene voor hen onbegrijpelijke preek te lioorengaarne zullen gebruik maken. Maar nu vraag ik in gemoede, of die lieden eenvoudig door den doop christenen zijn? Neen, evenmin als de bekeerde AfrikanenAmbuinezen en andere inlandsclie natiën. Na den lezer vergeving te hebben gevraagd voor deze kleine theolo gische of philosophische uitwijding, die alleen ten doel had, de aandacht te vestigen op toestanden die bestaan en mogelijkheden welke tot werkelijkheid kunnen gebracht worden, zullen wij tot. ons onderwerp terugkeeren. Als het waarheid is, dat liet eiland Madura ruim een millioen bewo ners telt. dan kan ook gerustelijk worden aangenomen, dat onder dit aantal ruim 50000 mannen tusschen de 18 en 45 jaren te vinden zullen wezenin staat de wapenen te voeren. De barissans bestaan uit infanterie, artillerie en kavallerie, welke echter niet op dezelfde wijze samengesteld en geoefend zijn als de korpsen van ons leger; de wapening bestaat nog uit gladloopsgeweren en een paar oud-model stukken geschut. De sterkte van die barissans, inde drie rijken te zamen genomen, kan geschat worden op 2 bataillons infan terie, de bediening van 1 batterij artillerie en 2 kompagniën kavallerie; wat oefening, klceding en slagvaardigheid betreft, staan zij ver ten ach ter bij het legioen van Mangko JVegoro, maar door toevoeging van officieren-instructeurs en kader uit het leger, zullen de barissans spoedig op dezelfde hoogte en op viermaal van de tegenwoordige sterkte gebracht kunnen worden; zoodat Madura, in tijd van nood, met onze hulp een legertje op de been zou kunnen brengen van 8 bataillons infanterie, 4 batterijen artillerie en 8 kompagniën kavallerie; van welke macht de helft bij het leger zoude kunnen worden ingedeeld, en het andere gedeelte moet die nen om Madura tegen eetr coup-de-main van den vijand te beveiligen. f. Europeanen en hunne afstammelingen. Van de Europeanen, die zich iu Tndië bevinden, kan slechts een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 469