523 Tengevolge van den rijkdom en de'hritgestrektheirl onzer koloniën, wordt door menige mogendheid daarop dikwerf een begeerig oog geslagen. "Van algemeene bekendheid is het toch, dat Nederland zijnen bloei en welvaart voornamelijk aan die koloniën te danken heeft, en al zijn de millioenen, die reeds sedert zoovele jaren den ouden weg van uit ïndië naar Neder lands schatkist volgdenin den laatsten tijd dat spoor eenigszins bijster geworden, 't blijven toch nog altijd millioenendie 't moederland zoo gemakkelijk ontvangt; en, ongerekend nog de indirecte haudelsvoordee- len, aan 't bezit van zulke koloniën verbonden, is dat een niet. te ver werpen buit. Daarom dienen wij in Indie dan ook steeds voorbereid te zijn op het' uitbreken van een oorlog niet eenen Europeschen of anderen buitenland- schen vijand, want met de tegenwoordige snelle oorlogsvoering, en als een gevolg der omstandigheid, dat de tijd, waarin Neêrland's driekleur zelfs door de grootste zeemogendheden met eerbied en zelfs met vrees werd begroet, tot een lang verleden behoort, en die heerschappij op de zeeën wel nimmermeer v or ons zal wederkeeren, kunnen wij eene vijandelijke krijgsmacht voor Java's kusten zien opdagen, nog voordat van het uit breken van eenen oorlog met het moederland eeuig bericht is ontvangen. Dit laatste ook al tengevolge der bedroevende omstandigheiddat Java een dier weinige voorname punten op den aardbol is, die nosy niet in het wereldtelegraafnet zijn opgenomen Wanneer men dat alles heeft overwogendan mag men het voor Ne derland eene schande noemen, om, gedreven door eene steeds toenemende maar dikwerf misplaatste zucht tot bezuiniging, in alles wat het koloniaal beheer in het algemeen, en het Indisch leger in het bijzonder betreft, de belangen van dat leger zoo lang verwaarloosd, en daardoor ook het belang van t moederland op roekelooze wijze in de waagschaal gesteld te hebben. Nederland schijnt de geschiedenis der meeste koloniën niet indachtig te willen zijn. De meeste volkplantingen toch, zelfs die der eerst bekende handels- statenzijn vroeg of laat tot een tijdperk gekomendat zij behoefte ge voelden aan een eigen volksbestaanaan een eigen zelfstandig bestuur Dat tijdperk zal ook voor Ned.-Indië eenmaal aanbreken; of het ver vroegd of verlaat zal wordenzal veelzoo niet geheel afhangen van de bestuursrichting, die men in Nederland voor Indië aannemen, en, indien het daartoe nog eenmaal kan komen, in toepassing brengen zal. Daarin zal nu eerlang zijn voorzien, ofschoon men er bijna niet meer op durft ver trouwen, daar wij ons hiermede reeds zoo dikwijls te vergeefs hebben gevleid.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 533