47 men tijd na de bereiding en nadat ze aan al den invloed van weer en wind is blootgesteld, eene uitstekende soep, enkel door toevoeging van water en zout. Men heeft de proeven genomen met soldaten, die bekend waren om hun gezonden eetlust; zij verklaarden volkomen verzadigd te zijn met eene portie van pond. Deze uitvinding zal dus van onschatbare waarde zijn voor de troepen te velde; het poeder en de beschuit hebben een zeer aangenamen smaak, ze zijn gemakkelijk te vervoeren en worden bovendien zeer spoedig toebereid. Journal de Tarmée beige). Naschrift. In het belang van het Indisch leger, zoude het ons van het meeste belang voorkomenzoo ook hier met bedoelde verduurzaamde levensmiddelen proeven werden genomenom daarvanwanneer inderdaad de resultaten zóó gunstig zijn als hierboven wordt vermeld, vooral bij expeditiën gebruik te doen maken. Nitro glycerine en dynamiet. Nog slechts sedert korten tijd zijn deze beide artikelen bekend; de nitro-glycerine, die het eerst, voor onge veer 25 jaar geleden, door een Italiaansch scheikundige werd ontdekt, bestaat uit 4 deelen salpeter-zuur, 2 deelen geconcentreerd zwavelzuur en 1 deel zuivere glycerine. Zij is een kleur- en reukloos vocht, van 1.6 specifiek gewicht, heeft een bitter-zoetachtigen smaak en is een zwaar vergift. De kracht der ontploffing is vreeselijk; zij is echter niet zoo licht ontplofbaar als men wel algemeen gelooft, een warmtegraad van 182° is daartoe in den regel benoodigd. Als men de nitro-glycerine met een gloeiend ijzer aanraakt, onploft ze metbij een hamerslag op eene verspreide hoeveeheid slechts dat gedeelte, wat door den slag getroffen is; de geheele massa ontploft echter terstond, wanneer men in de onmiddellijke nabijheid er van een weinig buskruit met eene lont ontsteekt; de kracht alsdan daardoor ontwikkeld, is 10 a 13 maal grooter dan bij de ontbranding van buskruid. Uit het vorenstaande zoude men wellicht afleiden, dat het vervoeren of opbewaren der nitro-glycerine niet bijzonder gevaarlijk ishet tegendeel is echter helaas reeds meermalen gebleken, en vreeselijke onheilen zijn reeds door onverklaarbare ontploffingen dier vloeistof te weeg gebracht. In verscheidene statenb. v. in België en Zweden, is het gebruik er van dan ook door de Regeering verboden. Onderscheidene proeven heeft men reeds genomen, om het gevaar te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 54