50 eener kustbatterijnagenoeg alle deskundigen zijn bet er over eensdat die plaats, als communicatiemiddel met de buitenwereld, als laatste steunpunt onzer operatiën, en als in liet bezit van eene uitmuntende, veilige vluchthaven voor onze koopvaardij- en oorlogsvloot, op de krach tigste wijze versterkt behoort te worden. En zoo men het al onraadzaam moet achtenBataviaSamarang en Soerabaia tot het uiterste te verdedi gen, in ieder geval zal het noodig zijn die steden, als stapelplaatsen van den handel, tegen eenen coup-de-main van enkele vijandelijke oorlogsche pen te beschermen. Het is intusscheu van algemeene bekendheiddat de strandverdedigings- werken te Batavia, Samarang en Soerabaia in geenen deele evenredig zijn met den tegenwoordigen stand der wetenschap van den scheepsbouwkundige en van den artillerist, en dat zij in vele opzichten groote verbetering zullen behoeven om, bij eventuëelen aanval van buiten, aan hunne bestem ming te kunnen beantwoorden. De ondervinding, in den vierjarigen strijd in Noord-Amerika ten opzichte van de kustverdediging opgedaan, zal ons hierbij zeer ten stade kunnen komen. Het eerste gedeelte van von Scheliha's verhandeling heeft ten doel om te betoogendat de verbeteringen in den scheepsbouw en in het scheeps geschut eene beduidende wijziging eischen in het tot nu toe gevolgde stel sel van kustverdediging. Alvorens tot dat betoog over te gaan, spreekt de schrijver in het eerste hoofdstuk van zijn werk eene dier waarheden uit, welke niet genoeg her haald kunnen wordeneene waarheiddie door iedereen als zoodanig er kend maar bij de toepassing dikwijls uit het oog verloren wordt, name lijk, dat het nimmer het streven eens verdedigers moet zijn om alles te willen behouden, maar dat hij slechts moet trachten zooveel goecl te ver dedigen, als zijne beschikbare tijd en middelen toelaten. De zuidelijken maakten de fout, alle punten te willen verdedigen die door den vijand konden worden aangevallen; daaruit moesten noodwendig volgen versnip pering van macht, zwakke verdediging en groote verliezen. De onder vinding, bij den Amerikaanschen oorlog opgedaan, leidt dus in de eerste plaats tot den regel, om de verdedigingswerken in verband met de sterkte van leger en vloot aan te leggen. Deze regel is vooral in Indië dubbel behartigingswaardigterwijl men in Europa, zelfs in betrekkelijk kleine staten, spreekt van legers van honderdduizendendie bij geleden verliezen spoedig weder aangevuld of versterkt kunnen worden, is het Indische leger, in verhouding tot het uitgestrekt grondgebied onzer koloniën, zeer klein, en mist het, in oor logstijd, nagenoeg alle buitengewone middelen tot aanvulling.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 57