59 //allen plicht, en wij hopen in het tijdschrift te kunnen toonen, van dien //plicht volkomen doordrongen te zijn." Deze zinsneden beloven veel voor de voornemens van den redacteur. liet tijdschrift heeft nu toch vooral op het oog, de belangrijke uit vindingen op het gebied van krijgskunst en militaire wetenschappen inede te. deelen; het zal ons met veel belangrijks, in de archieven besloten, bekend makenhet zal ons de ware geschiedenis van de expedities in Indië doen kennen, het ware doel en de fouten dier expedities bloot leggen. Maar uitsluitend die lectuur, wordt, hoe rijk het onderwerp ook zij, op den duur eentoonig voor vele lezers. Het verleden geeft minder tot gedachtenwisseling aanleiding; uitvin dingen op wetenschappelijk gebied, vraagstukken van geleerden, vinden slechts bij sommigen tegenspraak; maar juist het wijzen op gebreken, voorstellen tot hervorming in ronde, open, loijale woorden uitgedrukt, kunnen dienen om te verbeteren, door uit den //choc des opinions" de waarheid te doen voorkomendergelijke artikels zullen de energie en dc lust tot medewerking opwekken. Een bezwaar, door velen bij inzage van den prospectus geopperd, zal wel spoedig vervallen. Dat was toch gelegen in de betrekking van den redacteur, en de be scherming, die de Legerkommandant zoo blijkbaar aan het tijdschrift be wees, door dc betaling met dc Intendance te regelen. Velen zijn geneigd spoedig bezwaren te zien; of dit geschiedt door de hypochondrie, welke Indische leverkwalen dikwijls medebrengen, weet ik niet. Mij dunkt, dat genoemde bezwaren al zeer gemakkelijk tc weer leggen zijn. Hlijkt het ons toch uit de volgende nummers, dat het tijdschrift niet anders bevat dan loftuitingen op den Legerkommandant; worden stukken geweigerd, die op verbeteringen doelen, waarvoor de Generaal niet gepor teerd is; wordt het tijdschrift een orgaan om Algemeene Orders roman tisch in te kleeden of aangenaam te makendan is het nog tijd genoeg om den geesel der satire met bijtende kracht te zwaaien, om redactie en uitgevers met brieven te overstelpenwaarbij wij voor het lidmaatschap bedankenmaar laat ons niet veroordeelenwaar alleen ingenomenheid en medewerking een goed plan kunnen doen gelukkenen waar nog geene reden tot klagen bestaat. En welke kunnen de nadeelen zijn, dat de redacteur aan het departe ment van oorlog verbonden is, en dat dc Legerkommandant de uitvoering van zijn plan gemakkelijk maakt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 66