25 Bij de berekening der kosten, welke natuurlijk slechts eene globale kan zijn, is niet in aanmerking genomen: 10 de grootere bemanning van het raderschip 20 de meerdere kosten van onderhoud en herstel bij een raderschip 3° de grootere slijting van tuig en zeilen bij een schroef- schip. De konstruktie gelijk zijnde voor beide typen, mag men den levensduur van de twee stoomschepen ook ge lijk stellen en dien op 20 jaar rekenen. Het aantal stoomdagen is hier op 50 per jaar en de prijs der steen kolen op f 20 per ton gesteld. Voor den Indischen archipel evenwel gaan deze cijfers niet door. De schroef- booten der Ned. Indische stoomvaartmaatschappij hebben een gemiddeld steenkolenverbruik van 18 ton per etmaal, althans dit brengt die maatschappij het gouvernement in re kening voor de verhuurde booten; wellicht zijn de kolen ook van minder goede kwaliteit en dus spoediger verbruikt dan die, welke op de oorlogschepen in Europa gewoonlijk worden gebezigd. Voor de ton steenkolen vraagt de Ned- Indische stoomvaartmaatschappij het gouvernement f 35 om te kunnen beoordeelen of dat billijk is, ga men eene der bijlagen na van het rapport van den ingenieur Cluij- senaer over de spoorwegopname op Sumatra, waarin eene opgave voorkomt van de verschillende prijzen der steen kolen in den Ned. Indischen archipel. Uit bovenstaande opgave volgt in elk gevaldat raderschepen veel duurder zijn dan schroefsohepen. Daardoor gingen Amerikaansche stoomvaartmaatschappijen faillietterwijl Engelsche daar entegen konden blijven bestaan, toen ze even als de Messagerie Atlantique hare raderbooten door schroef- booten hadden vervangen. Voor dezelfde som, welke voor onze oorlogsmarine 7 raderschepen kostenkan men 12 schroefschepen doen bouwen. Wel blijkt uit de hierbe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 31