VOORSTELLINGEN. N°. 1. Graaf Willem Lodewijk van Nassau. N°. 2. Graaf Ernst Casimir van Nassau. N°. 3T. Platen uit „De Nassausche wapen-handelinge, van Schilt, Spies, „Rappier ende Targe; Beyde Figuerlick afgcbeelt, ende „gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende „Hoochgeboren Vorstes Maurits van Nassau, Gouverneur, „Admirael, ende Capitayn-Generael over de Vereenichde „Nederlandsche Provinciën, etc. Door Adam van Breen „Gedrukt Anno 161SIn 's Gravenhage naer 't „leven affgebeeldt ende ten voorschijn ghebracht alsoo „sijn Princel. Excell. tegenwoordelick de selve onder de „compagnie van Sync Lijf-wacht doet onderhouden a. Titelblad. b. „Schilt-draghers"Spies nederstelt" (N°. 12) „Neder U Spies leght" (N°. 16) c. „Targe-draghers": „U Rappier treckt" (N°. 1) „Dcckt U" (N°. 9) N°. 8. Het radslot. N°. 9. Het Hollandsche snaphaanslot. N°. 10. Noord-West Duitschland in den aanvang der XVilde eeuw Schaal 11.850.000. BESCHRIJVING VAN HET RADSLOT. Het rad a ligt in een uitfreesing van de slotplaat, heeft op den om trek 3 tot 5 overdwars ingevijlde schroefvormige trekken, zoodat een aantal scherpe tanden worden gevormd. De as van het rad vertoont aan het zichtbare einde een vierkant baan het andere einde een haft c, waaraan een ketting d, meestal van drie geledingen, bevestigd is. Aan de laatste geleding hangt een sterke slagveer e.' Naast den korten arm van de slagveer ligt de stang f, waarvan het rechthoekig omgebogen vooreinde in één der gaten van het rad pakt, naarmate dit gespannen of ontspannen isdit zoodoende vasthoudt. Het achtereinde dei- stang rust op een onderdeel van de aftrek-inrichting g, die door de stangveer h in den vereischten stand gehouden wordt. De stoedel i bedekt haft en ketting, dient tevens tot ligplaats van den aan den ket ting hangenden arm der slagveer. De pan k heeft een opening voor de tanden van het rad, is voorzien van een pandeksel ldat door middel van het voetstuk m lieèn en weêr kan geschoven worden; de veer n dient om willekeurige bewegingen tegen te gaan. De haan o wordt bewogen door de veer p en heeft twee INHOUD. VII

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 17