157 Vaan N". 28 (Deel II N°. 35). Res. R. v. St. 11 Maart 1603. Blasius van Eyckenberch gaat in 1609 over in dienst van Bran denburg (1). Res. R. v. St. 6 October 1609. Steven van der Wael, heer van Moersbergen (2). Res. R. v. St. 24 Augustus 1619. Hertog Christiaan van Bruns- wijk-Ltjneburg postulant bis schop van Halberstadt; geboren 20 September 1599, overleden 26 Mei 1626. S. v. O. 1603 70 kurassiersop Utrecht. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Toegevoegd 50 karabiniers, op be taling bij het kantoor van den ontvanger-generaal (3). Vaan N°. 29 (Deel II N°. 41). Res. R. v. St. 23 December 1608. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op James Erskine (4). Friesland (Schotten). Res. R. v. St. 9 Februari 1615. S. v. O. 1621= 100 kurassiers en William Urrie. 11 bidets. Vaan N°. 30 (Deel II N°. 40). Res. R. v. St. 27 November 1604. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op Thomas Viller. Friesland (5). Comm. Friesland 3 September 1622. S. v. O. 1621 100 kurassiers en Ivo van Eynhouts. 81 bidets. Vaan N°. 31 (Deel II N\ 30). Res. S. G. 3 Februari 1599. Johan S. v. O. 1609 Bacx (6). Friesland. Comm. Friesland 4 December 1616. Frederik vrijheer van Schwart- zenberg enHohenlansberg,ridder van St. Michelgeboren in 1582 overleden 27 November 1640. 70 kurassiers, op (1) Res. S. G. 2 October 1609. (2) Htj was broeder van Adolf van dee Wael (zie bladz. 60) en toonde zich misnoegd over Prins Maukits en de rechters van Johan van Oldenbabnevelt. Nog in 1619 deed h(j afstand van het ritmeesterschap. (Res. S. G. 24 Maart 1620). (3) Zie bladz. 150. (4) Zie Aanteekening N°. 83. (5) De vaan werd door Friesland slecht betaald (Res. S. G. 21 November 1609). (6) De Staten van Friesland machtigden hem om de vaan te verkoopen (zie Aanteeke- ning N°. 93). Wegens achterstallig traktement zou Bacx een som van 1000 ontvangen waaraan de ontvanger-generaal echter niet kon voldoen (Res. S. G. 4 en 14 Juni 1620).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 181